Substancje biogenne – plan działania na rzecz lepszego gospodarowania

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony środowiska i klimatu – Plan działania zapowiedziano w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym (https://ec.europa.eu/environment/strategy/circulareconomyactionplan_en), strategii „Od pola do stołu” (https://ec.europa.eu/food/horizontaltopics/farmforkstrategy_en) oraz w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 (https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversitystrategy2030_pl). Wspomniany plan działania uzupełni KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Droga do zdrowej planety dla wszystkich Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 26 sierpnia 2022 r.

Celem niniejszych konsultacji jest zebranie opinii społeczeństwa i zainteresowanych stron na temat aspektów planu działania UE w zakresie zintegrowanej gospodarki składnikami odżywczymi. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności zapowiedziano, że Komisja opracuje plan działania w zakresie zintegrowanej gospodarki składnikami odżywczymi, aby pomóc w osiągnięciu wyznaczonych w tych strategiach celów na 2030 r. dotyczących ograniczenia utraty składników odżywczych o co najmniej 50 %. Utrata składników odżywczych w UE już teraz przekracza bezpieczne granice możliwości planety. Wywiera ona negatywny wpływ na zdrowie publiczne, środowisko (gleba, woda i powietrze) oraz na kilka sektorów gospodarki (takich jak rybołówstwo, turystyka).

Wspomniany plan działania uzupełni plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Będzie on opierał się na niedawno przeprowadzonych, trwających i planowanych ocenach (takich jak ocena dyrektywy w sprawie osadów ściekowych) oraz przeglądach powiązanych przepisów (takich jak dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych i dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych).
Substancje biogenne (azot i fosfor) mają zasadnicze znaczenie dla życia i są ważnym zasobem naturalnym. Utrata substancji biogennej prowadzi do zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody, utraty bioróżnorodności i szeregu skutków w zakresie zmiany klimatu. Istniejące od dawna przepisy UE miały na celu rozwiązanie problemu zanieczyszczenia składnikami odżywczymi wody i powietrza oraz emisji z przemysłu. Nadal jednak zanieczyszczenia osiągają poziomy szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska, w szczególności ze względu na niedociągnięcia w konkretnych przepisach oraz istotne problemy związane z wdrażaniem prawodawstwa. Może to również wynikać z braku zintegrowanego podejścia do zanieczyszczenia składnikami odżywczymi obejmującego powietrze, wodę, glebę i klimat.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12899-Substancje-biogenne-plan-dzia%C5%82ania-na-rzecz-lepszego-gospodarowania/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska