Substancje biogenne – plan działania na rzecz lepszego gospodarowania

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony środowiska i klimatu – Plan działania zapowiedziano w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym (https://ec.europa.eu/environment/strategy/circulareconomyactionplan_en), strategii „Od pola do stołu” (https://ec.europa.eu/food/horizontaltopics/farmforkstrategy_en) oraz w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 (https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversitystrategy2030_pl). Wspomniany plan działania uzupełni KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Droga do zdrowej planety dla wszystkich Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 26 kwietnia 2022 r.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności oraz w strategii „Od pola do stołu” zapowiedziano, że Komisja opracuje plan zintegrowanej gospodarki składnikami odżywczymi, aby ograniczyć utratę składników odżywczych o co najmniej 50 % przy jednoczesnym zapewnieniu, by nie doszło do pogorszenia żyzności gleby. Wspomniany plan działania uzupełni plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Będzie on opierał się na niedawno przeprowadzonych, trwających i planowanych ocenach (takich jak ocena dyrektywy w sprawie osadów ściekowych) oraz przeglądach powiązanych przepisów (takich jak dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych i dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych).

Substancje biogenne (azot i fosfor) mają zasadnicze znaczenie dla życia i są ważnym zasobem naturalnym. Utrata substancji biogennej prowadzi do zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody, utraty bioróżnorodności i szeregu skutków w zakresie zmiany klimatu.

Istniejące przepisy przyczyniły się do rozwiązania tego problemu w ostatnich dziesięcioleciach. Zanieczyszczenie związkami biogennymi i nieefektywność w obiegu substancji biogennych wymagają jednak dodatkowych działań na szczeblu UE w celu poprawy bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony zdrowia ludzkiego i zachowania ekosystemu.

Istniejące od dawna przepisy UE miały na celu rozwiązanie problemu zanieczyszczenia składnikami odżywczymi wody i powietrza oraz emisji z przemysłu. Nadal jednak zanieczyszczenia osiągają poziomy szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska, w szczególności ze względu na niedociągnięcia w konkretnych przepisach oraz istotne problemy związane z wdrażaniem prawodawstwa. Może to również wynikać z braku zintegrowanego podejścia do zanieczyszczenia składnikami odżywczymi obejmującego powietrze, wodę, glebę i klimat.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl


W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12899-Substancje-biogenne-plan-dzia%C5%82ania-na-rzecz-lepszego-gospodarowania_pl
Źródło: Komisja Europejska