System handlu emisjami (ETS) – wskaźniki odniesienia dotyczące przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2021–25

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne rozporządzenia wykonawczego dot. ETS – wskaźniki odniesienia dotyczące przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2021–25.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 4 stycznia 2021 r.

W decyzji Komisji Europejskiej 2011/278/UE w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (…)  określono 54 wskaźniki odniesienia służące jako podstawa przydziału bezpłatnych uprawnień oraz wartości dla tych wskaźników na lata 2013–2020. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii spowoduje uchylenie tych wskaźników od dnia 1 stycznia 2021 r., jak również określenie analogicznych wartości dla określenia rocznych stóp redukcji dla każdego wskaźnika referencyjnego w okresie od 2021 do 2030 r.

Metoda obliczania skorygowanych wartości wskaźników jest skomplikowana i opiera się na podstawie zweryfikowanych informacji dotyczących efektywności instalacji gazów cieplarnianych za lata 2016 i 2017, zgłoszonych zgodnie z art. 11 Dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Dodatkowo dla każdego wskaźnika należy obliczyć średnie wyniki z 2016 r. i 2017 r  biorąc pod uwagę 10% najbardziej efektywnych instalacji.

Załącznik do rozporządzenia zawiera zmienione wartości odniesienia (wskaźniki), które mają zastosowanie do zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na okres od 2021 do 2025 r. Niniejsze rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane i wiąże w całości wszystkie kraje członkowskie UE.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajdują się dokumenty UE – projekt rozporządzenia wykonawczego wraz z załącznikiem.

Dodatkowe informacje są dostępne pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12792-Commission-Decision-determining-the-benchmarks-values-for-free-allocation-in-the-period-2021-2025

Źródło: Komisja Europejska