Szkolenie Kalkulacje finansowe

W dniach 18-19 grudnia odbyło się szkolenie pt. „KALKULACJE FINANSOWE”.
Podczas szkolenia uczestnicy ugruntowali swoją wiedzę z zakresu:
• wpływu operacji zachodzących w przedsiębiorstwie na prezentowane w sprawozdaniu wielkości,
• umiejętności analizy różnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
• zasad konstrukcji wskaźników finansowych oraz ich interpretacji w celu oceny sytuacji finansowej firmy,
• zasad badania płynności finansowej firmy,
• mierników oceny efektywności inwestycji
• stosowania metod analizy finansowej w praktyce.

Zajęcia prowadził dr Bartłomiej Nita.