TARCZA 3.0


Najważniejsze zmiany w nowelizacji majowej dot. „Tarczy Antykryzysowej”.
Kolejna nowelizacja Tarczy Antykryzysowej – ustawa  o  zmianie niektórych ustaw  w  zakresie działań   osłonowych  w  związku  z  rozprzestrzenianiem  się  wirusa SARS-CoV-2 została przyjęta przez Sejm 14 maja 2020 r.

  1. Wskazywanie wykonywanego zawodu przy zgłaszaniu do ubezpieczeń.

Tarcza 3.0 przewiduje, że zgłoszenie osoby objętej obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi do ubezpieczeń będzie zawierało dodatkową informację o wykonywanym zawodzie. Pracodawca zgłaszając pracownika do ZUS będzie musiał wskazać jaki zawód będzie wykonywała zatrudniona u niego osoba. Potrzeba pozyskiwania przez ZUS danych dotyczących wykonywanego przez ubezpieczonego zawodu jest uzasadniana przez projektodawców celami związanymi z prowadzonymi badaniami statystycznymi, monitoringiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce.
Zmiana wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia Tarczy 3.0. (czyli w połowie maja 2021 r.).

  1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 został przedłużony do dnia 24 maja 2020 r. Po tym terminie pobieranie zasiłku opiekuńczego będzie możliwe jedynie w ściśle określonych sytuacjach.
25 maja 2020 r. ma wejść rozporządzenie zgodnie z którym – dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.  Rozporządzenie nie zostało jednak jeszcze podpisane.

  1. Warunki pracy wykonywanej przez cudzoziemców.

Na mocy Tarczy 3.0 cudzoziemcy będą mogli wykonywać pracę na warunkach innych niż określone w:
– zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę;
– zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
– zezwoleniach na pracę;
– zezwoleniach na pracę sezonową;
– oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń;
– zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT);
– zezwoleniach na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (mobile-ICT);
– dokumentach dołączonych do zawiadomień o zamiarze korzystania przez cudzoziemców z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
bez konieczności uzyskania nowych zezwoleń, ich zmiany czy wpisywania nowych oświadczeń do ewidencji.

  1. Potrącenia z wynagrodzenia pracownika.

Jeżeli na skutek działań związanych z zapobieganiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ Kodeksu pracy, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
Członek rodziny to: małżonek albo rodzic wspólnego dziecka, dziecko do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 lat i legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

  1. Potwierdzanie określonych umiejętności i kwalifikacji pracowniczych.

Szereg przewidzianych w branżowych i międzybranżowych przepisach bhp obowiązków dotyczących konieczności potwierdzania określonych umiejętności lub kwalifikacji ma charakter okresowy i wymaga systematycznego odnawiania. Na mocy Tarczy 3.0 wymóg przedłużania uprawnień został czasowo wyłączony. Ponadto, wydłużono obowiązywanie dokumentów potwierdzających posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji przez czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dokumenty potwierdzające posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji, wydane na podstawie branżowych i międzybranżowych przepisach BHP, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

  1. Możliwość zwolnienia ze składek na ZUS dla większej grupy przedsiębiorców.

Tarcza 3.0 umożliwia większej grupie osób skorzystanie z przywileju zwolnienia ze składek ZUS. Ze zwolnienia ze składek za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. będą mogli skorzystać również ci przedsiębiorcy, którzy w pierwszym miesiącu za który wnioskują o zwolnienie osiągnęli przychody w kwocie przekraczającej dotychczas ustalony limit czyli 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., pod warunkiem, że ich dochód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie przekroczył 7.000 zł. Warunkiem skorzystania z prawa do ulgi jest prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Kolejna zmiana dotyczy umożliwienia skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS przedsiębiorcom, którzy korzystają z tzw. ulgi na start (dotyczy to osób, które rozpoczynają działalność). Wyżej wymienieni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

  1. Zmiany w świadczeniu postojowym i mikropożyczce dla przedsiębiorców.

Ze świadczenia postojowego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozpoczęli jej prowadzenie przed 1 kwietnia 2020 r. – dotychczas obowiązywał wymóg prowadzenia działalności przed 1 marca 2020 r.
Świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się.

  1. Odwieszenie terminów procesowych (sądowych).

Terminy zaczną biec po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy antykryzysowej 3.0. – ustawa weszła w życie 16 maja 2020 r.
Terminy zaczną zatem biec od 25 maja 2020 r.

  1. Złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu 2020 r.

Emerytura czerwcowa będzie liczona jak majowa.
Tarcza antykryzysowa 3.0. reguluje, że pracownicy którzy złożą wniosek o emeryturę w czerwcu 2020 r., to jej wysokość będzie wyliczana tak, jakby zgłosili się po świadczenie w maju. Dzięki temu, składki emerytalne będą waloryzowane zarówno rocznie, jak i kwartalnie. Podwójna waloryzacja obowiązuje seniorów, którzy zawnioskują o świadczenie między styczniem a majem lub lipcem a grudniem.

  1. Zwiększenie progu do skorzystania ze świadczenia alimentacyjnego.

Zmiana w zakresie funduszu alimentacyjnego polega na podwyższeniu kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z tego funduszu (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie) do kwoty 900 zł.
(ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U.2020, poz. 875)
MECENAS ALICJA KUDŁAK, Dyrektor Biura Związku Pracodawców Polska Miedź