Transgraniczne przemieszczanie odpadów – zbiór przepisów

Publikacja zawiera, m.in. aktualny zbiór aktów prawa unijnego i krajowego regulujących zasady transgranicznego przemieszczania odpadów, m.in. Konwencję Bazylejską o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, czy ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.
Zasady dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów reguluje Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei w dniu 22 marca 1989 r.
Nałożony przez Konwencję obowiązek kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów jest realizowany w Unii Europejskiej poprzez rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Rozporządzenie jest aktem prawa unijnego obowiązującym w sposób bezpośredni. Krajowym aktem uzupełniającym zapisy rozporządzenia nr 1013/2006 jest ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
Wyłączeniom z zakresu stosowania rozporządzenia nr 1013/2006 podlega m.in. wyładowywanie na wybrzeżach odpadów z normalnej eksploatacji statków i platform przybrzeżnych, przemieszczanie odpadów radioaktywnych, przemieszczanie odpadów, które podlegają wymogom w zakresie zezwoleń wynikającym z rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub przemieszczanie odpadów z Antarktydy do Krajów Unii Europejskiej (szczegółowy zakres wyłączeń wymieniony jest w art. 1 ust. 3 rozporządzenia nr 1013/2006).

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska