Uchylanie się od opodatkowania i agresywne planowanie podatkowe w UE – ograniczenie roli podmiotów sprzyjających

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa podatkowego w UE – ocena prawa w kontekście Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 12 października 2022 r.

22 grudnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła kluczową inicjatywę na rzecz zwalczania nadużywania przedsiębiorstw fasadowych do niewłaściwych celów podatkowych. Wniosek „Unshell” zapewni, aby podmioty w Unii Europejskiej, które nie mają minimalnego substratu majątkowoosobowego i nie prowadzą żadnej faktycznej działalności gospodarczej, nie mogły skorzystać z korzyści podatkowych. Po przyjęciu wniosku Komisja ogłosiła, że przedstawi kolejną inicjatywę, która będzie odpowiedzią na wyzwania związane z przedsiębiorstwami fasadowymi spoza UE.
Niektóre podmioty sprzyjające opracowują i wprowadzają do obrotu struktury w państwach niebędących członkami UE, które to struktury mają na celu erozję bazy podatkowej w państwach członkowskich przez uchylanie się od opodatkowania lub agresywne planowanie podatkowe, bądź pomagają w tworzeniu takich struktur. Takie struktury mogą wykorzystywać podmioty, które nie mają minimalnego substratu majątkowo-osobowego, by wykorzystać różnice między krajowymi systemami podatkowymi lub umowami podatkowymi. Inicjatywa ta ma na celu zintensyfikowanie walki z uchylaniem się od opodatkowania i agresywnym planowaniem podatkowym poprzez ograniczenie roli podmiotów, które tworzą te złożone i nieprzejrzyste struktury. Celem konsultacji publicznych jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat roli podmiotów sprzyjających, które przyczyniają się do uchylania się od opodatkowania i do agresywnego planowania podatkowego, a także na temat skali problemu, potrzeby działania na poziomie UE oraz potencjalnych reakcji politycznych.
Inicjatywa będzie współdziałać z dotychczasowymi inicjatywami na rzecz zwalczania uchylania się od
opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.
Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 zmieniająca dyrektywę w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (bezpośredniego) („DAC6”) przewiduje wymóg, aby pośrednicy z UE zgłaszali administracjom podatkowym państw członkowskich informacje na temat podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych, które mogłyby potencjalnie zostać wykorzystane do celów agresywnego planowania podatkowego
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13488-Uchylanie-sie-od-opodatkowania-i-agresywne-planowanie-podatkowe-w-UE-ograniczenie-roli-podmiotow-sprzyjajacych_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13488-Uchylanie-sie-od-opodatkowania-i-agresywne-planowanie-podatkowe-w-UE-ograniczenie-roli-podmiotow-sprzyjajacych/public-consultation_pl