Unia bankowa – przegląd ram zarządzania kryzysowego banków i gwarantowania depozytów (przegląd dyrektywy DGSD)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa finansowego (usługi bankowe i finansowe) w UE na podstawie analizy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnychwniosek dotyczący zmiany dyrektywy dyrektywy 2014/59/UE w zakresie środków wczesnej interwencji, warunków restrukturyzacji i finansowanie działań przymusowej restrukturyzacji.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 18 czerwca 2023 r.
Od czasu światowego kryzysu finansowego UE ustanowiła przepisy regulujące postępowanie w przypadku upadłości banków i zapewniające większą ochronę deponentów. Niniejsze konsultacje publiczne są częścią szerszej strategii konsultacji w sprawie przeglądu ram zarządzania kryzysowego banków i gwarantowania depozytów. Skupiają się one na trzech unijnych aktach prawnych: dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz dyrektywie w sprawie systemów gwarancji depozytów. Celem konsultacji jest zebranie doświadczeń zainteresowanych stron związanych z funkcjonowaniem obecnych ram z zakresu zarządzania kryzysowego i gwarantowania depozytów, a także poznanie ich opinii na temat przeglądu tych ram. Przegląd ten stanowi element debaty poświęconej dokończeniu budowy unii bankowej, a w szczególności jej trzeciego, brakującego jeszcze filara – europejskiego systemu gwarantowania depozytów. W ramach tej inicjatywy dokonany zostanie przegląd ram zarządzania kryzysowego banków i gwarantowania depozytów, obejmujący dyrektywę w sprawie systemów gwarancji depozytów (DGSD). Jego cele to:
  • zwiększenie efektywności, elastyczności i spójności przedmiotowych ram w kontekście restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub niewypłacalności banków UE zagrożonych upadłością
  • zapewnienie równego traktowania deponentów
  • zapewnienie deponentom większej ochrony, w tym poprzez ewentualne stworzenie wspólnego mechanizmu ochrony depozytów.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący zmiany dyrektywy.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12737-Unia-bankowa-przeglad-ram-zarzadzania-kryzysowego-bankow-i-gwarantowania-depozytow-przeglad-dyrektywy-DGSD-_pl

Źródło: Komisja Europejska