Unijne reguły konkurencji dotyczące porozumień o transferze technologii – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. konkurencji UE oraz polityki międzynarodowej – na podstawie analizy Rozporządzenia Rady nr 19/65/EWG z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych oraz Art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 24 lipca 2023 r.

30 kwietnia 2026 r. wygasa ważność rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii, które zwalnia niektóre porozumienia i praktyki z zastosowania ogólnych reguł konkurencji UE. Celem inicjatywy jest ocena funkcjonowania tego rozporządzenia i związanych z nim wytycznych w praktyce. Dzięki temu Komisja będzie mogła podjąć decyzję, czy należy:
  • pozwolić na wygaśnięcie rozporządzenia;
  • przedłużyć okres jego obowiązywania, lub
  • przygotować zmienione rozporządzenie i związane z nim wytyczne.
Art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”) zakazuje porozumień między przedsiębiorstwami, które ograniczają konkurencję, chyba że takie porozumienia przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów lub usług bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika, zgodnie z art. 101 ust. 3 Traktatu. Porozumienia o transferze technologii to porozumienia, na mocy których jedna ze stron upoważnia drugą stronę do korzystania z pewnych praw własności przemysłowej (np. patentów, praw do wzorów, praw autorskich do oprogramowania i knowhow) na potrzeby produkcji towarów lub świadczenia usług. W wielu przypadkach porozumienia takie albo nie ograniczają konkurencji, tj. nie wchodzą w zakres art. 101 ust. 1 Traktatu, albo w przypadku gdy wchodzą w zakres art. 101 ust. 1 przynoszą obiektywne korzyści, które są przenoszone na konsumentów i spełniają warunki określone w art. 101 ust. 3 Traktatu. Porozumienia o transferze technologii lub niektóre zawarte w nich klauzule mogą jednak mieć również negatywny wpływ na konkurencję. W szczególności
mogą one ułatwiać zmowę, ograniczać zdolność konkurentów do wejścia na rynek lub rozwoju działalności bądź szkodzić konkurencji międzytechnologicznej lub wewnątrztechnologicznej, na przykład przez ograniczenie zachęt do innowacji.
Celem procesu konsultacji jest dogłębna ocena najważniejszych kwestii dotyczących konkurencji wynikających z porozumień o transferze technologii, z punktu widzenia przedsiębiorstw i egzekwowania prawa antymonopolowego UE. Umożliwienie zainteresowanym stronom przekazywania informacji zwrotnych i przedstawiania sugestii zapewni również przejrzystość i rozliczalność procesu oceny. Ocena będzie dotyczyć przede wszystkim przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w UE, działających w różnych sektorach gospodarki, które posiadają prawa własności przemysłowej lub zawierają porozumienia o transferze technologii z innymi niezależnymi przedsiębiorstwami. Zainteresowane będą prawdopodobnie również kancelarie prawne i firmy doradztwa gospodarczego, które doradzają takim przedsiębiorstwom w kwestiach związanych z konkurencją. Istotne z punktu widzenia oceny będą również doświadczenia organów ochrony konkurencji i sądów państw członkowskich UE związane ze stosowaniem rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii. Do innych potencjalnie zainteresowanych podmiotów należą naukowcy specjalizujący się w unijnym prawie konkurencji i prawach własności przemysłowej.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13636-Unijne-regu%C5%82y-konkurencji-dotyczace-porozumien-o-transferze-technologii-ocena_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13636-Unijne-regu%C5%82y-konkurencji-dotyczace-porozumien-o-transferze-technologii-ocena/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska