Unijny kodeks celny – zaktualizowane przepisy dotyczące niepreferencyjnego pochodzenia towarów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa celnego w UE m.in. zmiana  ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 5 lipca 2021 r.

Inicjatywa ta zmienia akt delegowany do unijnego kodeksu celnego, w szczególności część aktu dotyczącą niepreferencyjnego pochodzenia towarów.

Projekt ma na celu:

  • wyjaśnienie niektórych przepisów określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2446 w sprawie niepreferencyjnego pochodzenia towarów, szczególnie w odniesieniu do produktów całkowicie uzyskanych w jednym kraju lub na jednym terytorium; produktów, których produkcja obejmuje więcej niż jeden kraj lub terytorium; oraz produktów, dla których przetwarzanie lub obróbka nie są ekonomicznie uzasadnione;
  • aktualizację załączników 22-01, 22-03 i 22-04 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 zgodnie z wersją Systemu Zharmonizowanego z 2022 r.

W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia delegowanego wraz z załącznikiem.

Źródło: Komisja Europejska