Unijny system handlu uprawnieniami do emisji

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji – Przydziały bezpłatnych uprawnień wymagały lepszego ukierunkowania. Sprawozdanie specjalne, nr 18, 2020

The EU’s emissions trading system: Free allocation of allowances needed better targeting. Special report No 18, 2020

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to jedno z głównych wyzwań naszych czasów. W ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) przedsiębiorstwa są zobowiązane do uzyskania uprawnień do emisji obejmujących emitowany przez nie dwutlenek węgla. W odróżnieniu od standardowej metody uzyskiwania tych uprawnień (kupna na aukcjach) ustanowiono też przydział bezpłatnych uprawnień jako metodę przejściową. Zarówno na trzecim, jak i na czwartym etapie wdrażania systemu EU ETS przydzielone bezpłatne uprawnienia wciąż stanowiły jednak ponad 40% łącznej liczby dostępnych uprawnień. Trybunał stwierdził, że ukierunkowanie przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji jest niewystarczające. Sformułował on pod adresem Komisji zalecenia mające na celu poprawę ukierunkowania przydziałów bezpłatnych uprawnień, a także przegląd metodyki ich przydzielania, tak aby mogła ona lepiej odpowiedzieć na problemy techniczne. Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy