Usługi płatnicze – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa finansowego (usługi finansowe) – rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 2 sierpnia 2022 r.

Druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych, przyjęta w 2015 r., ma przyczynić się do stworzenia konkurencyjnego i innowacyjnego jednolitego rynku usług płatniczych zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony konsumentów i przedsiębiorstw przez udoskonalenie dotychczasowych przepisów. Ma ona zwłaszcza na celu:

  • zapewnienie łatwiejszego korzystania z internetowych usług płatniczych i zwiększenie ich bezpieczeństwa;
  • zapewnienie użytkownikom usług płatniczych lepszej ochrony przed oszustwami, nadużyciami i problemami w zakresie płatności;
  • propagowanie innowacyjnych usług płatniczych;
  • zwiększenie praw użytkowników usług płatniczych.

Większość przepisów drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych obowiązuje od stycznia 2018 r., ale niektóre przepisy dotyczące silnego uwierzytelniania klienta i dostępu do danych dotyczących rachunków płatniczych obowiązują od września 2019 r.

Klauzula przeglądowa drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (art. 108) zobowiązuje Komisję, aby do dnia 13 stycznia 2021 r. przedłożyła sprawozdanie dotyczące stosowania i wpływu tej dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do opłat, zakresu stosowania, progów i dostępu do systemów płatności. Przegląd nie mógł odbyć się w terminie przewidzianym w dyrektywie ze względu na jej opóźnioną transpozycję przez niektóre państwa członkowskie oraz opóźnienia w stosowaniu niektórych jej przepisów.

W strategii w zakresie finansów cyfrowych oraz strategii w zakresie płatności detalicznych ogłoszono rozpoczęcie kompleksowego przeglądu stosowania i wpływu drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych, który powinien zawierać ogólną ocenę tego, czy jest ona nadal odpowiednia do realizacji wyznaczonych celów, biorąc pod uwagę zmiany rynkowe. Przegląd powinien obejmować m.in. ocenę zagrożeń wynikających z nieuregulowanych usług płatniczych, ocenę wpływu silnego uwierzytelniania klienta na poziom oszustw płatniczych oraz ocenę nowych modeli biznesowych opartych na wymianie danych dotyczących rachunków płatniczych, takich jak usługa inicjowania płatności oraz usługa dostępu do informacji o rachunku.

W ramach tej inicjatywy przedstawione zostanie sprawozdanie na temat stosowania i wpływu przepisów UE dotyczących usług płatniczych. Obowiązek dokonania przeglądu dotychczasowych przepisów wynika z klauzuli przeglądowej zawartej w drugiej dyrektywie w sprawie usług płatniczych; przegląd ten zapowiedziano również w strategii Komisji w zakresie płatności detalicznych z 24 września 2020 r.

W ramach przeglądu szczególna uwaga zostanie zwrócona na to, czy dyrektywa jest nadal odpowiednia do zamierzonego celu, zważywszy na pojawienie się nowych usług płatniczych i nowych rodzajów ryzyka.

W stosownym przypadku sprawozdaniu z przeglądu towarzyszyć będzie wniosek ustawodawczy mający na celu nowelizację dotychczasowych przepisów.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13331-Review-of-EU-rules-on-payment-services_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl


W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13331-Review-of-EU-rules-on-payment-services/public-consultation_pl
Źródło: Komisja Europejska