Uwagi ZPPM do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (nr w wykazie prac legislacyjnych 17 E)

Lubin, 5 marca 2021 r.

ZPPM / 9S / III / 2021
 
Szanowna Pani
Marzena Machałek
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Edukacji i Nauki
 
Szanowna Pani Minister

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (nr w wykazie prac legislacyjnych 17 E).

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.
Z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (nr w wykazie prac legislacyjnych 17 E).

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 119 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Edukacji i Nauki projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czas pandemii wymaga pewnych działań dostosowawczych, które oceniamy pozytywnie.

Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę kilku uwag praktycznych dotyczących podstaw programowych kształcenia w zawodzie opiekun medyczny.

  1. Wprowadzenie do systemu kształcenia opiekuna medycznego nauki czynności zarezerwowanych do tej pory jako czynności stricte pielęgniarskich (tj. pobieranie krwi żylnej, wykonywanie czynności na rzecz pacjenta dializowanego, wykonywanie wybranych czynności asystujących przy operacji, prowadzenie bilansu płynów, zaopatrzenie i pielęgnacja tracheostomii, gastrostomii, ileostomii, kolostomii, zmiana opatrunków, odśluzowywanie dróg oddechowych, nadzór nad tlenoterapią, zadania związane z zabezpieczeniem funkcjonowania bloku operacyjnego, rehabilitacja przyłóżkowa, podawanie leków czy edukacja podopiecznego i rodziny w zakresie autodiagnozy) spowoduje obniżenie jakości tych usług oferowanych pacjentom, co wpłynie na politykę jakości. Istnieje ryzyko, iż w miejsce wykwalifikowanych w tych konkretnych dziedzinach pielęgniarek specjalistek i świadczących usługi specjalistyczne jak np. pielęgniarki stomijne, czynności te będą wykonywać opiekunowie medyczni, co znacznie ograniczy jakość opieki pielęgniarskiej. Kierunek kształcenia powinien skupić się na specjalizacji opiekunów medycznych w szczególności w czynnościach opiekuńczych tj. karmieniu chorego leżącego, toalecie, pomocy przy poruszaniu się, profilaktyce przeciwzakrzepowej i przeciwodleżynowej oraz edukacji podopiecznego na tematy związane z samopielęgnacją i samoopieką a nie autodiagnozą.
  2. Powierzenie wykonywania określonych zabiegów i świadczeń na zlecenie lekarza lub pielęgniarki, może spowodować, iż opiekunowie medyczni będą kierowani w miejsca przewidziane w systemie opieki zdrowotnej dla pielęgniarek. Substytucja takich usług okołopielęgniarskich może spowodować znaczne obniżenie jakości opieki.

Dobrym rozwiązaniem byłoby przypisanie działalności opiekuna w zakres delegacji i ordynacji przez pielęgniarki. Ograniczyłoby to problemy związane z rozlewaniem i przenikaniem się kompetencji pielęgniarek i opiekunów, co za tym idzie zredukuje możliwości popełniania błędów i poprawi współpracę w zespole interdyscyplinarnym. Działanie na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki, opiekuna medycznego, daje gwarancję bezpieczeństwa wykonywania zawodu opiekuna medycznego.

  1. Korzystne będzie doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz dookreślenie czy zawód opiekuna medycznego będzie zawodem samodzielnym. Uregulowania te są konieczne do dokumentacji procesu terapeutycznego oraz odpowiedzialności zawodowej i cywilnej wobec pacjenta, pracodawcy oraz płatnika. Do tej pory często dochodziło do sytuacji, w których opiekunowie medyczni nie mogli wykonywać powierzonych im przez pracodawcę czynności, gdyż prawo nie precyzowało, kto ponosi personalną odpowiedzialność za błędnie przeprowadzone procedury, usługi czy pomiary.

Dobrą propozycją byłoby uregulowanie zakresu działalności i odpowiedzialności za niektóre czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze wykonywane samodzielnie przez opiekuna medycznego oraz zakres czynności do których deleguje i które nadzoruje pielęgniarka. Tylko takie rozwiązanie niesie za sobą bezpieczeństwo dla pacjenta, opiekuna medycznego, pielęgniarki i lekarza, gdyż wszystkie działania na rzecz pacjenta stanowią składową procesu terapeutycznego.
 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od ekspertów Związku Pracodawców Polska Miedź.