Uwagi ZPPM do projektu rozporządzenia MZ w sprawie minimalnych wymagań – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii oraz produktów radiofarmaceutycznych (MZ 988).

Lubin, 12 sierpnia 2021 r.

ZPPM / 23S / VIII / 2021
 
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
(za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego)
Uwagi na etapie prac Komisji Prawniczej
 

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (nr w wykazie prac legislacyjnych MZ 988).

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.
Z wyrazami szacunku
Michał Kielan
Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (nr w wykazie prac legislacyjnych MZ 988)

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 118 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.

Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę poniżej wskazanych wniosków i uwag.

  1. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na konieczność uregulowania kwestii postępowania diagnostycznego w postaci: udzielania przez lekarzy (oraz – w związku ze zmianami postulowanymi w Projekcie – także fizyków) świadczeń w zakresie badania tomografii komputerowej (TK) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, tj. bez zapewnienia fizycznej obecności lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w pracowni radiologicznej, jednakże pod warunkiem zapewnienia w pracowni radiologicznej nadzoru nad bezpieczeństwem pacjenta w czasie badania, na wypadek zaistnienia zdarzeń niepożądanych, przez lekarza innej specjalności lub lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, w szczególności w przypadku badań dyżurowych wykonywanych na rzecz lub w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych, w tym w szczególności w ramach dyżuru medycznego oraz w szpitalnym oddziale ratunkowym.
  2. Przedmiotowe postępowanie diagnostyczne polega na dokonywaniu akwizycji obrazów radiologicznych – obrazów tomografii komputerowej, przez technika radiologii, bez fizycznej obecności lekarza specjalisty radiologa w pracowni, pod nadzorem radiologicznym lekarza specjalisty radiologa wykonywanym w trybie zdalnym i jednocześnie pod nadzorem lekarza innej specjalności lub lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu w miejscu akwizycji obrazu, oraz późniejsze dokonywanie opisów tych obrazów przez lekarza specjalistę radiologa, na zasadach określonych m.in. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z dnia 11 kwietnia 2019 roku (dalej jako Rozporządzenie 2019).
  3. Podsumowując stan prawny, stwierdzić należy, że w przypadku badań tomografii komputerowej przepisy nie określają wprost, czy dopuszczalne jest dokonywanie akwizycji obrazów tomografii komputerowej pod nadzorem radiologicznym lekarza specjalisty radiologa wykonywanym w trybie zdalnym, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy jednoczesnym zabezpieczeniu pacjenta obecnością na miejscu innego lekarza lub innego personelu medycznego (pielęgniarka anestezjologiczna, ratownik medyczny), ani czy taki sposób postępowania diagnostycznego należy uznać za wzorcowy lub dopuszczalny w świetle aktualnej wiedzy medycznej, z uwzględnieniem dostępności metod i środków. Przepis jednocześnie powinien precyzować, jakie kwalifikacje powinien mieć personel medyczny obecny w miejscu udzielania świadczeń celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta. W naszej ocenie, zabezpieczenie pacjenta obecnością pielęgniarki anestezjologicznej lub ratownika medycznego wydaje się w pełni wystarczające.
  4. Mając na względzie ciągłość oraz jakość udzielonych świadczeń, oraz bezpieczeństwo pacjentów, w naszej ocenie Projekt powinien wyraźnie sprecyzować, że zarówno przewidziany w § 3 Projektu lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, jak i specjalista w dziedzinie fizyki medycznej lub osoba dopuszczona przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do wykonywania zadań, w zakresie rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej, o których mowa w art. 33h ust. 9 ustawy Prawo atomowe, mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, z zachowaniem wymogów określonych w odrębnych przepisach.
  5. Istotne wydaje się również doprecyzowanie konieczności zatrudnienia specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej lub osoby dopuszczonej przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do wykonywania zadań, w zakresie rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej. Określenie w Projekcie wymogu zatrudnienia ww. osoby w oparciu o ilość poddanych badaniom pacjentów jest niewspółmierne do ilości zadań (forma i częstotliwość), o których mowa w art. 33h ust. 9, art. 33m ust.1 i art. 33l ustawy Prawo atomowe. Należy w sposób precyzyjny i klarowny dla podmiotów udzielających świadczeń określić wymiar czasu zatrudnienia oraz jego formę, uwzględniając – poza przypadkami konieczności wykonywania tych zadań osobiście w miejscu udzielania świadczeń (np. celem wykonania testów eksploatacyjnych aparatury diagnostycznej) – również możliwość realizacji części zadań za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, mając na uwadze prawidłowość realizacji świadczeń medycznych w przyszłości.
  6. W obecnym stanie prawnym lekarze z pełnym prawem wykonywania zawodu przez okres 5 lat mają ograniczoną możliwość wykonywania czynności medycznych (poza USG). W przypadku innych specjalizacji wykonują czynności samodzielnie, po pewnym czasie szkolenia. W rezultacie lekarz, który zrobi specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej nie nabiera poczucia odpowiedzialności za swoje opisy, co powoduje u niego stres. W związku z tym postulujemy, aby w projekcie uwzględnić zmianę, pozwalającą lekarzom rezydentom na samodzielną pracę w pracowniach KT i RTG. Byłoby to korzystne, tym bardziej że na rynku brakuje lekarzy specjalistów.

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od ekspertów Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.