Uwagi ZPPM do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Nr z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RD339)

Lubin, 16 kwietnia 2021 r.

ZPPM / 14S / IV / 2021

Szanowna Pani
Barbara Socha
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Nr z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RD339).

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Z wyrazami szacunku

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

 
 

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Nr z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RD339).

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 119 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę uwag praktycznych pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego.

W ocenie Związku, jak i jego podmiotów członkowskich dotychczasowa właściwość rzeczowa wynikająca z rozporządzenia, zgodnie z którą gminy poprzez ośrodki pomocy społecznej (OPS) realizują zadania dotyczące świadczenia dobry start, jest najbardziej odpowiednia. OPS realizują również inne zadania związane z wypłatą świadczeń społecznych dedykowanych na rzecz rodzin. Takie rozwiązanie stwarza beneficjentom możliwość załatwienia szeregu spraw w jednym organie, m.in. złożenia wniosków, uzupełnienia dokumentów.

Nowe rozporządzenie wskazuje możliwość złożenia wniosku tylko poprzez drogę elektroniczną. Wymóg złożenia wniosku tylko w formie elektronicznej dla pewnej grupy klientów może tworzyć pewne utrudnienia. Przepisy powinny być tak tworzone, aby były przyjazne dla obywatela, a nie dla organu. Obecne rozwiązania prawne dają możliwość złożenia wniosku w formie papierowej.

Nowe rozporządzenie, pomimo delegacji do realizowania zadania przez ZUS, przewiduje obowiązki dla ośrodków pomocy społecznej w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych na potrzeby ustalania uprawnień do świadczenia „Dobry start”. Jest to kolejny przykład delegowania zadań na gminy bez odpowiedniego wskazania środków finansowych na ten cel. Pracownicy socjalni mają mnóstwo zadań własnych i dalsze obciążanie ich dodatkowymi zadaniami (przeprowadzanie wywiadów na zlecenie innego organu) jest w tym wypadku nieuzasadnione.

W nowym rozporządzeniu są także kwestie dotyczące załatwiania spraw przed terminem 01.07.2021 r. Przepisy przewidują, że sprawy z poprzednich okresów zasiłkowych podlegają rozpatrzeniu na dotychczasowych zasadach, w tym również dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń, a więc obciążają obecne organy realizujące program 300+, nie regulując kwestii finansowych w tym zakresie. Jedyna regulacja finansowa dotyczy przypadku wypłaty świadczeń.

W ocenie podmiotów członkowskich Związku, w przypadku przejęcia zadań w zakresie realizacji programu „Dobry start” przez ZUS, niezbędne jest stworzenie dodatkowych regulacji dotyczących finansowania zadań dla pracowników socjalnych wynikających z paragrafu 28 projektu rozporządzenia, a także zadań wynikających z paragrafu 34 i 36 lub stworzenia regulacji prawnych dotyczących przekazania przez te organy całej dotychczasowej dokumentacji w zakresie realizacji programu „Dobry start” do nowego organu realizującego program.

  

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.