Uwagi ZPPM do projektu zmian w Kodeksie Pracy – praca zdalna

Po zapoznaniu się z projektem zmiany ustawy – Kodeks pracy (dalej „k.p.”) dotyczącej wprowadzenia w k.p. regulacji związanej z pracą zdalną, a także po zapoznaniu się ze stanowiskiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wskazuję, że Związek Pracodawców Polska Miedź co do zasady pozytywnie ocenia ww. projekt zmian oraz przychyla się do przedstawionego stanowiska Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Szczegółowa analiza projektowanych regulacji i stanowiska ZPP prowadzi do kilku dodatkowych spostrzeżeń, które zostały przedstawione poniżej.

 

Uwagi do projektowanej ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy:
1/ art. 67(21) § 3
Zgodnie z projektem, „w przypadku, gdy w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia, zgodnie z § 1 i 2, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia”.
Sformułowanie „uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia” oznacza, że pracodawca jest związany „ustaleniami”. Interpretacja pojęcia „ustalenia” może być w niektórych stanach faktycznych problematyczna i w praktyce pojawić się może wątpliwość, czy dyskutowany postulat strony społecznej jest ustaleniem, czy negocjowaną propozycją zapisu. Szczególnie trudna może okazać się sytuacja gdy omawiana propozycja w danej kwestii jest sprzeczna z kolejnymi postulatami dotyczącymi innych zagadnień procedowanych między stronami, a podczas negocjacji pojawi się impas, ponieważ przyjęcie wstępnie zaakceptowanej propozycji warunkowane jest przyjęciem dalszych kwestii, na które dana strona nie wyraża zgody. W celu uniknięcia takich sytuacji proponuje się następujący zapis: „w przypadku, gdy w terminie 30 dni od dnia od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia, zgodnie z § 1 i 2, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, po rozpatrzeniu stanowisk przedstawionych przez zakładowe organizacje związkowe”.
Dodatkowo należy wskazać, że część pracodawców zdecyduje się na implementowanie zapisów dot. pracy zdalnej (jako organizację procesu pracy) do swoich Regulaminów pracy i proponowany zapis pozostaje w sprzeczności z art. 1042 § 2. Kodeksu Pracy o treści: „W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca”. Wskazać należy także na treść art. 30 ustawy o związkach zawodowych, zgodnie z którym jeżeli w sprawie ustalenia:
1) regulaminu wynagradzania,
2) regulaminów nagród i premiowania,
3) regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
4) planu urlopów lub regulaminu pracy,
5) okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
6) wykazu prac, o którym mowa w art. 1517 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
7) indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2-4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 r. poz. 567, z 2016 r. poz. 2206 oraz z 2018 r. poz. 1480)
– organizacje związkowe albo reprezentatywne organizacje związkowe w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni od dnia przekazania im przez pracodawcę tego dokumentu, decyzje w sprawie jego ustalenia podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.
Proponowany przez ZPPM zapis będzie zatem zgodny z dotychczasową intencją ustawodawcy dot. kształtowania organizacji procesu pracy u pracodawcy.

 
Pełny tekst stanowiska w załączeniu.