uwagi ZPPM – projekt ustawy – wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (UD135)

Lubin, 8 października 2021 r.

ZPPM / 27S / X / 2021
Szanowna Pani
Barbara Socha
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
 
Szanowna Pani Minister

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (nr UD135 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia z 7.09.2021 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 10.09.2021 r.

Stanowisko zostało przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów współpracujących ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź w toku prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 118 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Ten temat ma duże znaczenie dla naszych wspólnych działań w porozumieniu z samorządami. Nasza organizacja, jak i podmioty w niej zrzeszone oraz podmioty współpracujące, doceniają fakt wprowadzenia ułatwień w procesie adaptacji dziecka, w szczególności dziecka starszego, w nowej rodzinie. Bardzo istotna w procesie legislacyjnym jest stabilność i przejrzystość prawa, wyrazem tego jest wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy w zakresie urlopu ojcowskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzice adopcyjni.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na przychylne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.
 
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź