Własność intelektualna – przegląd przepisów UE dotyczących wzornictwa przemysłowego (dyrektywa w sprawie wzorów)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa własności intelektualnej: przegląd Rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych oraz Dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 22 lipca 2021 r.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami mają służyć zgromadzeniu dowodów i opinii zainteresowanych stron w celu wsparcia przeglądu rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych i dyrektywy w sprawie wzorów. Przegląd wynika z wyczerpującej oceny prawodawstwa UE w zakresie ochrony wzorów, popartej kompleksowymi konsultacjami publicznymi i dwoma znacznymi badaniami ekonomicznymi i prawnymi. Z oceny wynika, że przepisy te funkcjonują prawidłowo. Istnieją jednak pewne niedociągnięcia, którym należy zaradzić, aby zmodernizować ramy prawne i dostosować je do ery cyfrowej. W komunikacie z 25 listopada 2020 r. zatytułowanym „Wykorzystanie potencjału innowacyjnego UE – Plan działania w sprawie własności intelektualnej w celu wsparcia odbudowy i odporności UE” Komisja zapowiedziała, że dokona przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego ochrony wzorów w następstwie udanej reformy prawodawstwa w zakresie unijnych znaków towarowych. Wraz z publikacją tego planu działania w sprawie własności intelektualnej opublikowano wstępną ocenę skutków tej inicjatywy. Celem przedmiotowych konsultacji publicznych jest uzupełnienie szeroko zakrojonych konsultacji publicznych w sprawie ochrony wzorów przeprowadzonych już w kontekście tej oceny. W szczególności mają one na celu uzyskanie opinii wszystkich podmiotów, których dotyczy ochrona wzorów w Europie, na temat wybranych kwestii i potencjalnych wariantów strategicznych oraz ich skutków.

W ramach tej inicjatywy zaktualizowane zostaną unijne przepisy dotyczące ochrony wzorów. Prawa do wzorów chronią wygląd produktu, który wynika z takich właściwości jak kształt, kolory czy użyte materiały, przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

Inicjatywa ma na celu:

  • modernizację i wzmocnienie ochrony wzorów oraz jej jaśniejsze określenie,
  • zwiększenie dostępności i przystępności cenowej ochrony wzorów w całej UE,
  • zwiększenie spójności między unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony wzorów,
  • dalsze dostosowanie unijnych przepisów dotyczących ochrony wzorów części zamiennych.

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.

Źródło: Komisja Europejska