Własność intelektualna – zmiana ram prawnych dotyczących udzielania licencji przymusowych na patenty

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa własności intelektualnej  – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE Pełne wykorzystanie potencjału innowacyjnego UE – Plan działania w zakresie własności intelektualnej wspierający odbudowę i odporność UE.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 29 września 2022 r.

Państwa UE określają obecnie i wdrażają ramy prawne udzielania licencji przymusowych na patenty w UE, stosując różne, fragmentaryczne procedury. Oznacza to, że ramy te nie są wystarczająco skuteczne, aby zażegnać ogólnounijne kryzysy. Ponadto należy zbadać skuteczność obecnej unijnej procedury udzielania licencji przymusowych na patenty do celów eksportu do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym (rozporządzenie 816/2006).
 
Inicjatywa ta ma na celu zmianę ram prawnych, tak aby były one odpowiednio przygotowane i skoordynowane oraz pozwalały radzić sobie z przyszłymi kryzysami. Jak podkreślono w planie działania Komisji dotyczącym własności intelektualnej, wartości niematerialne stanowią podstawę dzisiejszej gospodarki. Skuteczne ramy w zakresie własności intelektualnej muszą z jednej strony wspierać innowacyjność poprzez ochronę własności intelektualnej, z drugiej strony nie mogą blokować dostępu przedsiębiorstw do własności intelektualnej i do jednolitego rynku. Patenty najskuteczniejszą formą własności intelektualnej. kluczowe dla wspierania UE w budowaniu Europejskiej Unii Zdrowotnej i powiązanych z nią inicjatyw, takich jak nowy europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) oraz strategia farmaceutyczna dla Europy.
 
Patenty mają wpływ na decyzje inwestycyjne we wszystkich ekosystemach przemysłowych, np. dotyczące wprowadzania technologii ekologicznych i cyfrowych. Stanowią zatem jedne z najważniejszych narzędzi zestawu polityki przemysłowej UE i odegrają także kluczową rolę w przyszłym europejskim akcie w sprawie czipów. Pomimo strategicznego znaczenia patentów unijne prawo patentowe jest stosunkowo ograniczone i rozdrobnione. Należy zatem ponownie dopracować unijne prawo patentowe, aby zwiększyć odporność naszego systemu patentowego i wesprzeć dwojaką transformację UE (cyfrową i ekologiczną). Zbliżające się uruchomienie jednolitego systemu patentowego sprawia również, że nadszedł czas na wzmocnienie unijnego prawa patentowego i ułatwienie dostępu do kluczowych technologii.
 
Komisja bada obecnie możliwe inicjatywy dotyczące trzech inicjatyw związanych z patentami. Te kwestie zapowiedziane w planie działania w zakresie własności intelektualnej dotyczą dodatkowych świadectw ochronnych, udzielania licencji przymusowej i patentów niezbędnych do spełnienia normy. Mogą one posiadać wspólne cele, takie jak: (i) zwiększenie pewności prawa i przejrzystości oraz (ii) ograniczenie rozdrobnienia i kosztów transakcyjnych. Celem konsultacji jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych stron. Podczas konsultacji gromadzone są różne podstawy i procedury udzielania licencji przymusowej w sytuacji kryzysowej oraz należy identyfikować wąskie gardła i wpływ na zainteresowane strony. Konsultacje wspierają przygotowanie oceny skutków.
 
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-W%C5%82asnosc-intelektualna-zmiana-ram-prawnych-dotyczacych-udzielania-licencji-przymusowych-na-patenty_pl
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
 
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-W%C5%82asnosc-intelektualna-zmiana-ram-prawnych-dotyczacych-udzielania-licencji-przymusowych-na-patenty/public-consultation_pl.

Źródło: Komisja Europejska