Wspólne dane geoprzestrzenne dotyczące środowiska – ocena (dyrektywa INSPIRE) – II faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące Infrastruktury informacji przestrzennej w UE – dane geoprzestrzenne dotyczące środowiska (Dyrektywa INSPIRE 2007/2/EC).

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 12 lipca 2021 r.

Dyrektywa INSPIRE powołała do życia internetowy portal umożliwiający organom publicznym w Europie wymianę danych geoprzestrzennych dotyczących środowiska. Obejmuje to wspólne standardy w zakresie gromadzenia danych na temat np. wód podziemnych, sieci transportowych, użytkowania gruntów czy temperatury powietrza. Ocena funkcjonowania dyrektywy będzie dotyczyć tego, czy jest ona:

  • skuteczna i efektywna pod względem ochrony środowiska
  • w dalszym ciągu przydatna dla zainteresowanych stron
  • zgodna z innymi przepisami UE, w szczególności z nową inicjatywą w zakresie przestrzeni danych dotyczących Zielonego Ładu.

Konsultacje te stanowią część oceny, która ma być obowiązkowo przeprowadzona do dnia 1 stycznia 2022 r., dotyczącej dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). W ramach tej oceny Komisja zamierza podsumować doświadczenia zdobyte podczas wdrażania dyrektywy i jej spójność z innymi odpowiednimi instrumentami, takimi jak dyrektywa 2003/4/WE (dyrektywa w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska) i dyrektywa 2019/1024/WE (dyrektywa w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego).

W tym kontekście niniejsze konsultacje mają na celu zebranie istotnych informacji pozwalających ocenić adekwatność, skuteczność, wydajność, spójność i unijną wartość dodaną dyrektywy. W szczególności Komisja zbada, w jaki sposób obecne ramy prawne realizują cel wymiany danych między organami publicznymi i cel publicznego udostępniania danych w sposób przyjazny dla użytkownika. Sprawozdanie podsumowujące wyniki konsultacji publicznych zostanie opublikowane na stronie internetowej Komisji poświęconej konsultacjom publicznym wkrótce po zakończeniu okresu konsultacji. Wyniki konsultacji zostaną też uwzględnione w dokumencie roboczym służb Komisji, w którym przedstawione zostaną ogólne wyniki oceny dyrektywy (do końca 2021 r.).

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12427-Setting-up-an-Infrastructure-for-Spatial-Information-INSPIRE-Evaluation-of-the-Directive

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się plan oceny skutków regulacji.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12427-Setting-up-an-Infrastructure-for-Spatial-Information-INSPIRE-Evaluation-of-the-Directive/public-consultation
Źródło: Komisja Europejska