Wspólne stanowisko europejskich organizacji przemysłu wydobywczego w sprawie nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych w odniesieniu do górnictwa

ZPPM / 3S / I / 2023

VKS – Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Potasowego i Solnego
V-R-B – Niemieckie Stowarzyszenie Górnicze
FinnMin – Fińskie Stowarzyszenie Górnicze
Svemin – Szwedzkie Stowarzyszenie Górnicze
SME – Stowarzyszenie Greckich Przedsiębiorstw Wydobywczych
CONFEDEM – Hiszpańska Konfederacja Górnicza
ANIET – Stowarzyszenie Górnicze Portugalii
Austriackie Stowarzyszenie Górnictwa i Stali
ZPPM – Związek Pracodawców Polska Miedź
Węgierskie Stowarzyszenie Górnicze
A3M – Francuskie Stowarzyszenie Górnicze

27 styczeń 2023

Temat: Nowelizacja dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) w odniesieniu do górnictwa – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

Drodzy Członkowie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego
Drodzy Członkowie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego

Szanowni Państwo

Kontaktujemy się z Państwem w związku z aktualną nowelizacją dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) i proponowanego włączenia działalności wydobywczej (górniczej) do jej zakresu.

Jako stowarzyszenia i organizacje sygnatariuszy listu, reprezentujemy europejskie firmy wydobywcze produkujące metale i minerały niezbędne do transformacji ekologicznej i cyfrowej, codziennego życia oraz zapewnienia niezbędnych łańcuchów dostaw przemysłowych i spożywczych w Europie, m.in. ruda żelaza, miedź, magnezyt, grafit, potas, sól, nikiel, boksyt, bentonit, węglan wapnia itp.

Reprezentowany przez Nas sektor wydobywczy jest światowym liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju, jesteśmy zaangażowani w przestrzeganie unijnych zasad dotyczących zrównoważonej produkcji surowców i neutralności klimatycznej do 2050 roku. W czasie pandemii koronawirusa oraz od momentu agresji Rosji przeciwko Ukrainie nasze firmy w sposób szeroki zapewniły – pomimo gwałtownie rosnących cen energii i przerwanych łańcuchów dostaw – krajową i europejską produkcję oraz zaopatrzenie w surowce dla Europy.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni obecnymi propozycjami zawartymi w nowelizacji oraz dyskusjami na poziomie UE dotyczącymi włączenia sektora wydobywczego w zakres dyrektywy IED.

Sektor wydobywczy i instalacje/operacje górnicze są bardzo zróżnicowane i nieporównywalne z typowymi instalacjami przemysłowymi. W związku z tym sektor ten nie był w przeszłości objęty dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych, ale podlega m.in. europejskim i krajowym przepisom dotyczącym ochrony środowiska i szczególnym przepisom dotyczącym górnictwa. Niestety, w ocenie skutków dokonanych przez Komisję Europejską nie uwzględniono specyfiki sektora wydobywczego i wskutek tego Komisja wystąpiła z niewłaściwą i nieuzasadnioną propozycją włączenia sektora wydobywczego do dyrektywy IED.

Obecna propozycja Komisji znacząco osłabiłaby konkurencyjność naszego sektora wydobywczego i mogłaby zagrozić operacyjności/produkcji w istniejących i nowych instalacjach wydobywczych. Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych światowych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ciągłej poprawy naszych rezultatów w zakresie ochrony środowiska. W naszej opinii propozycja ta stoi w bezpośredniej sprzeczności z potrzebami społecznymi i gospodarczymi Europy w zakresie zrównoważonych łańcuchów dostaw surowców i zapewnienia bezpiecznej produkcji krajowej, a ponadto nie prowadzi do wartości dodanej dla środowiska.

W związku z tym pilnie prosimy o zmianę wniosku Komisji i wycofanie sektora wydobywczego z zakresu zmienianej dyrektywy IED.

Uprzejmie prosimy o możliwość szczegółowego omówienia tego tematu i udzielenia dalszych informacji.

Oczekujemy na Państwa odpowiedź

Z wyrazami szacunku

Christoph Wehner, Director General
VKS – Association of the German Potash and Salt Industry

Dr Thorsten Diercks, Director General
V-R-B – German Mining Association

Pekka Suomela, Executive Officer
FinnMin – Finish Mining Association

Maria Sunér, CEO Svemin
Swedish Mining Association

Christos Kavalopoulos, Director General
SME – Greek Mining Enterprises Association

Vicente Gutiérrez Peinador, President
CONFEDEM – Spanish Mining Confederation

Hugo Albuquerque, Vice President
ANIET – Mining Association of Portugal

Roman Stiftner, Managing Director
Austrian Mining and Steel Association

Beata Staszków, CEO & President of the Board
Polish Copper Employers’ Association

Akos Zoltay, Secretary General
Hungarian Mining Association

Bruno Jacquemin, Secretary General
A3M – French Mining Association