Konkluzje_Okrągły Stół na temat strategicznego planu wdrażania europejskiego partnerstwa innowacyjnego w dziedzinie surowców

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za uczestnictwo w dyskusji na temat strategicznego planu wdrażania europejskiego partnerstwa innowacyjnego w dziedzinie surowców „W jaki sposób zrównoważony sektor górnictwa może przyczynić się do rozwoju gospodarczego i przemysłowego w Polsce?”, która odbyła się w Warszawie 2 czerwca 2016 roku.
W załączeniu znajdują się konkuzje ze spotkania.

Dear Participants,

Thank you for your participation in the Industrial Roundtable on Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Raw Materials “How can a sustainable mining sector contribute to the Polish economic and industrial growth”, which was held in Warsaw on 2 June 2016. Enclosed please find the conclusions of the meeting (available in two language versions: English and Polish).

Kind regards

round-table_poland

 

Dolnośląsko-saksońska konferencja nt surowców naturalnych

Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska oraz Freistaat Sachsen  zapraszają Państwa do udziału w dolnośląsko-saksońskiej konferencji  pt. „Surowce naturalne w gospodarce o obiegu zamkniętym-wyzwania dla regionów górniczych na przykładzie Dolnego Śląska i Saksonii”, która odbędzie się w środę 21 września 2016 r. w Centrum Badawczo –Rozwojowym KGHM CUPRUM.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych, gmin i powiatów na Dolnym Śląsku oraz wszystkich zainteresowanych gospodarką surowcową.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

W załączeniu znajduje się zaproszenie wraz z programem przedsięwzięcia i formularzem zgłoszeniowym.

Zgłoszenie udziału w konferencji następuje poprzez wysłanie do dnia 15 września br. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy justyna.mlynarz@umwd.pl

Kontakt: Justyna Młynarz, Dział Programów  Gospodarczych, Wydział Gospodarki,Departament Rozwoju Regionalnego, tel. 71 776 96 96

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; http://www.umwd.dolnyslask.pl

 

Konferencja SUSTAINABILITY OF MINERAL RESOURCES AND THE ENVIRONMENT

Ministerstwo Środowiska Republiki Słowacji, EUROMINES we współpracy z partnerami branżowymi ze Słowacji organizują Konferencję Sustainability of Mineral Resources and the Environment, która odbędzie się w dniach 21-22.11.2016 w Bratysławie, w ramach Słowackiej Prezydencji w Radzie UE.

Tematyka Konferencji skupia się na dwóch zagadnieniach: Polityka Surowcowa w krajach Unii Europejskiej (znaczenie surowców mineralnych dla rozwoju gospodarek narodowych oraz wzrostu gospodarczego w Europie, przeciwdziałanie konfliktom społecznym); Wpływ górnictwa na środowisko (zrównoważony rozwój, recykling, rekultywacja)

Nie jest przewidziana żadna opłata konferencyjna za udział w konferencji oraz wydarzeniach towarzyszących, po stronie uczestników leżą koszty dojazdu i zakwaterowania. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.

Każdy uczestnik musi przejść obowiązkową rejestrację poprzez otrzymanie akredytacji w systemie bezpieczeństwa NOVENTO. Rejestracja jest możliwa od dnia 26 września 2016!

Więcej informacji o Konferencji na stronie: http://mineral-resources.sazp.sk/

Załączniki, które znajdowały się w tej wiadomości zostały przeniesione do aktualizacji dokonanej w dniu 21 października 2016 pod linkiem:

https://pracodawcy.pl/konferencja-sustainability-of-mineral-resources-and-the-environment-aktualizacja/

Dyrektywa w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE) – badanie oraz spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu dotyczącym Dyrektywy w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE).
Badanie prowadzone jest przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na zlecenie Komisji Europejskiej.

Szczególny nacisk położony jest na następujące kwestie:
Jaki jest poziom świadomości praw konsumenta w Państwa organizacji / przedsiębiorstwie?
Implementacja Dyrektywy – czy zauważają Państwo nieścisłości we wdrażaniu Dyrektywy?
Czy uważają Państwo, że przepisy Dyrektywy powinny być zmodyfikowane / rozszerzone?

Ankieta jest w języku angielskim. W celu wzięcia udziału w badaniu prosimy wypełnić ankietę, która znajduje się w załączeniu oraz odesłanie jej na adres sekretariat@pracodawcy.pl do 1 września 2016 r.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu dotyczącym Dyrektywy w sprawie praw konsumentów z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komisji Europejskiej. Spotkanie odbędzie się 10 października 2016 r., w godz. 9:00 – 11:00, w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, przy ul. Jasnej 14/16, w Warszawie.

Uprzejmie prosimy o informację kto z Państwa przedsiębiorstwa będzie brał udział w spotkaniu do 1 września 2016 r. na adres: p.tuczapski@pracodawcyrp.pl, tel.: 22 518 87 32.

Z wyrazami szacunku,
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

Projekt Dyrektywy KE_czwarty wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego – konsultacje

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W załączeniu przesyłamy przekazany przez Komisję Europejską projekt dyrektywy Komisji ustanawiającej czwarty wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE oraz 2009/161/UE.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ew. uwag do przedmiotowego projektu w terminie do 12 sierpnia br. na adres: sekretariat@pracodawcy.pl.

Z wyrazami szacunku,
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź