Wzornictwo przemyślane – nowe perspektywy wsparcia w ramach następcy POIR na lata 2021-2027

W okresie wrzesień 2021 r. – marzec 2022 r. konsorcjum firm: “POLICY & ACTION GROUP UNICONSULT” Sp. z o.o. i ALGORYTM DESIGN Sp. z o.o. przeprowadziło badanie dot. wzornictwa przemyślanego. Celem badania był przegląd i ocena praktyk międzynarodowych i krajowych, dotyczących realizacji instrumentów wsparcia wzornictwa w przedsiębiorstwach (MŚP), a także dostarczenie wiedzy na potrzeby procesu opracowania instrumentów wsparcia zorientowanych na wzornictwo w okresie 2021-2027. Spośród wniosków płynących z badania wyróżnić należy następujące:

  • Wzornictwo może być traktowane jako jeden z kluczowych (obok technologii i kapitału ludzkiego) czynników podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw. Co istotne, może być ono z powodzeniem wykorzystywane we wszelkich branżach / sektorach gospodarki, w tym w usługach;
  • Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia należy zauważyć, że dostęp do wsparcia wzorniczego dla firm mikro i firm najmłodszych jest utrudniony – podmioty te nie są wykluczane ze wsparcia, jednak ze względu na swoją specyfikę wykazują najmniejszą skuteczność aplikowania o wsparcie publiczne na projekty wzornicze;
  • W procesy upowszechniania świadomości roli i znaczenia wzornictwa oraz w procesy promujące szersze zastosowanie wzornictwa w praktyce gospodarczej powinny być włączone renomowane jednostki krajowe, działające w sferze projektowania / wzornictwa;
  • Promocja roli i znaczenia designu, jako narzędzia podnoszenia konkurencyjności wymaga dostępności materiałów / opracowań referencyjnych, obrazujących metodyki projektowania wyrobów / usług, zarządzania projektami wzorniczymi, jak również pokazujących skuteczność i efektywność wykorzystania wzornictwa w praktyce gospodarczej MŚP;
  • Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z wspieraniem projektów wzorniczych w przedsiębiorstwach, oraz wskazania Komisji Europejskiej, dotyczące zasad wsparcia w okresie 2021-2027, projekty wzornicze będą mogły być wspierane w sposób bezzwrotny lub mieszany (w formie pożyczki z częściowym umorzeniem kapitału);
  • Procesy projektowania / wzornictwa stanowić mogą komponent szerszych projektów rozwojowych, opartych na działalności B+R+I. Wspieranie takich projektów powinno umożliwiać finansowanie usług wzorniczych.
  • Wsparcie w zakresie wzornictwa może stanowić ofertę usługową rozmaitych instytucji – m.in. koordynatorów klastrów. Istniejące rozwiązania aktywizujące usługi w dziedzinie wzornictwa w układach terytorialnych, jak i branżowych wskazują na zasadność takiego rozwiązania (np. walijski program Creative Cluster);
  • Zasadne jest tworzenie źródeł wsparcia oferujących finansowanie przygotowania przedsiębiorstw do korzystania z wzornictwa, poprzez udostępnienie usług edukacyjno-doradczych. Istnienie tego rodzaju wsparcia będzie aktywizować przedsiębiorców w podejmowaniu działań mających na celu podniesienie kompetencji pracowników, ułatwiających w przyszłości tworzenie i prowadzenie projektów wzorniczych we współpracy z projektantami / doradcami;
Szczegółowa analiza potencjalnych rozwiązań w zakresie wspierania wzornictwa w latach 2021-2027, w tym wsparcia finansowego dla realizacji projektów wzorniczych, przedstawiona została w rozdziale 5 niniejszego raportu. Link do pełnego raportu: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/wzornictwo-przemyslane-nowe-perspektywy-wsparcia-w-ramach-nastepcy-poir-na-lata-2021-2027 Źródło: Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej