XVI Europejski Kongres Gospodarczy, 7-9 maja 2024 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

XVI Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) odbędzie się w dniach 7-9 maja 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Misja Europejskiego Kongresu Gospodarczego pozostaje od lat niezmienna – to szerokie, różnorodne i otwarte forum debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki.

Nadchodząca, 16. edycja wydarzenia, przyniesie zmiany, które podniosą rangę wydarzenia, ale również wzmocnią rozwój najmocniejszych atutów marki EEC. Ulepszone zostaną formuły wystąpień oraz powiększona zostanie przestrzeń wydarzenia. Wśród gości kongresu pojawi się większa liczba przedstawicieli zagranicznych firm, instytucji, organizacji oraz rządów. Wydarzeniu jak co roku, towarzyszyć będą konkursy, gale i bankiety.

Każdą edycję EEC poprzedza kampania, w której uczestniczą przedstawiciele wielu środowisk, osoby o wyjątkowych kompetencjach, autorytety w swoich specjalnościach. W roku 2023 i 2024 mamy do czynienia ze szczególnym spiętrzeniem czynników niepewności i niestabilności: od polityki globalnej i krajowej poprzez gospodarkę i warunki prowadzenia biznesu, po kwestie społeczne, ale także rozwój technologiczny.

Kilka obszarów tematycznych z pewnością będzie w trakcie najbliższego Kongresu szczególnie absorbować uwagę Gości wydarzenia. Należy do nich problematyka transformacji sektora paliw i energii oraz całej gospodarki w kierunku wyeliminowania ich negatywnego wpływu na klimat. Ograniczanie śladu węglowego, zrównoważona produkcja, zielone finansowanie inwestycji, cele środowiskowej i społecznej odpowiedzialności firm to dziś tematy, którymi biznes żyje – z prostego powodu: działania w tym obszarze decydują już dziś o jutrzejszej konkurencyjności.

Nieuchronne transformacje i przemiany dokonują się w cieniu zjawisk kryzysowych, obaw o stan bezpieczeństwa energetycznego czy surowcowego, o ogromne koszty i krótki czas na dostosowanie do nowych, zielonych wymagań. Istotne są tu sprzeczności wśród tych, którzy najmocniej wpływają na klimat i racje tych, którzy już teraz odczuwają skutki jego ocieplenia.

Nie zwalniają – od czasu pandemicznego przyspieszenia – procesy digitalizacji gospodarki. Wykorzystanie cyfrowych technologii i narzędzi, motywacja, skłonność i zdolność do innowacji pojawiają się na pierwszych stronach strategii rozwojowych nie tylko liderów swoich branż, ale i mniejszych firm. Pojawiają się za to pytania o bezpieczną adaptację do realiów cyfrowego świata, obawy o uzależnienie od technologii i jej dostawców czy zagrożenie różnymi formami cyberagresji.

Program Kongresu 2024 będzie musiał unieść także ciężar trudnych tematów związanych z geopolityką, coraz bardziej złożoną, a niekiedy złowrogą czy dramatyczną sytuacją międzynarodową.

Trwająca za naszą granicą wojna oraz nowe wybuchające konflikty nadal będą wpływać na realia światowej, europejskiej i krajowej polityki, na sytuację w gospodarce i handlu, na warunki rozwoju społecznego. Świat pełen pogłębiających się różnic, podsycanych antagonizmów i ekstremalnych zjawisk oznacza także narastającą presję migracyjną i inne problemy, na których specyfikę i skalę nie byliśmy przygotowani.

Odpowiedzią na turbulencje świata i tworzący się w bólach nowy ład jest trwające umiędzynarodowienie Kongresu. Zapytamy m.in. o to, na czym w kontekście konkurencji europejski biznes powinien ogniskować swoją uwagę, by najlepiej wykorzystać swoje atuty, jaki jest potencjał wciąż nowych dla nas odległych rynków – krajów Zatoki Perskiej, Azji Południowo-Wschodniej czy Afryki. Tłem tych pytań będzie polityczna, gospodarcza i technologiczna rywalizacja mocarstw oraz próba znalezienia przez Europę swojego miejsca w tym dynamicznym układzie.

Nowa baza dla relacji między ekonomią a polityką, władzą a biznesem czy w gronie liczących się gospodarek Europy i świata będzie miała realny i bezpośredni wpływ na warunki rozwoju i antykryzysową odporność; dobrym przykładem z krajowego podwórka może tu być kwestia dostępu do funduszy unijnych i ich skuteczne wykorzystanie.

Program XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Pełne informacje o Kongresie znajdują się na stronie Kongresu: https://www.eecpoland.eu/2024/pl/

Rejestracja na wydarzenie: https://www.eecpoland.eu/2024/pl/rejestracja,3557/


Poznaj prelegentów #EEC2024

Udział w kongresie potwierdziło 1200 prelegentów – przedstawiamy kolejnych znamienitych gości, którzy wystąpią na scenach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Poznaj wydarzenia towarzyszące EEC 2024

Program Europejskiego Kongresu Gospodarczego co roku uwzględnia wieczorne aktywności – uroczyste gale, bankiety oraz koncerty stanowiące idealną okazję do kontynuacji biznesowych rozmów w kuluarach oraz nawiązywania nowych relacji. Zachęcamy do zapoznania się z programem tegorocznych wydarzeń towarzyszących oraz do rejestracji udziału w wydarzeniu.

https://www.eecpoland.eu/2024/pl/wydarzenia-towarzyszace/365/

Źródło: Grupa PTWP (PTWP S.A)

The 16th European Economic Congress (EEC) will take place on 7-9 May 2024 at the International Congress Centre in Katowice.

The mission of the European Economic Congress has always been to provide a broad and diversified forum for debate about the future of the Polish and European economy.

The 16th edition will bring changes designed to boost the status of the event, but also reinforce the strongest assets of the EEC brand. We will improve on the formula of presentations and increase the space dedicated to the event. Our guests will include even more representatives of foreign companies, institutions, organisations and governments. Like every year, the congress will also be accompanied by side events such as competitions, galas and banquets.

Each edition of the EEC is preceded by a campaign led by representatives of numerous societies, persons of unique talents, as well as leaders in their field. Aiming to collect material that – following plenty updates and modification – will allow us to develop an agenda accommodating crucial challenges of complex present times, we are officially launching the campaign promoting EEC 2024.

A few thematic fields explored at the Congress will be particularly engrossing.

Among them is the transformation of the fuel and energy sector as well as efforts undertaken to eliminate their negative environmental impact. The reduction of carbon footprint, sustainable production, green financing of investments, ESG goals are on the lips of everyone for one obvious reason: these are the factors defining one’s competitive advantage.

Unavoidable transitions and changes take place against the backdrop of crises, the spectre of energy and raw materials shortages, as well as the exorbitant costs of, and tight deadlines for, adapting to the new green guidelines. Importantly, there is a difference of opinion between those having the most significant impact on climate and the ones who begin to suffer its consequences.

Since its start during the pandemic, the digitalisation of the economy has not been slowing down. The use of digital tools and technologies, motivation, inclination and ability towards innovation appear on front pages of development strategies adopted by big players and smaller companies alike. The most frequently asked questions are related to safe adaptation to the digital era, concerns about addiction to technology and their suppliers, or different forms of cyber aggression.

The agenda of the 2024 Congress will also need to include difficult subjects such as geopolitics and increasingly complex, at times even hostile and dramatic, relationships between states.

The war raging behind Poland’s border and new conflicts will continue to influence global, European and national politics, affect trade, economies as well as conditions for social development. A world of widening gaps, where conflicts and extremism are on the rise, will set the stage for increased migration and other problems the scale and nature of which render crisis scenarios obsolete.

Becoming more international than ever, the Congress will address the problem of current turbulent times and the frail new order. Apart from many questions, we will ask what European businesses should focus on if they seek to utilize their potential and consider the potential of more distant markets like the Persian Gulf, Southeast Asia or Africa.

Shaped a new, relationships between economics and politics, business and power, or among prominent economies of Europe and the world, will determine conditions for further development and resilience for future crises. Poland’s access to, and effective use of, EU funds might provide a valuable example of the above.

Agenda of  the 16th European Economic Congress (EEC)

Full information about the Congress can be found on the Congress website: https://www.eecpoland.eu/2024/en/

Registration 2024: https://www.eecpoland.eu/2024/en/registration,3249/

Guests of the European Economic Congress

Participation in the congress has been confirmed by 1200 speakers – we present the following distinguished guests who will appear on the stages at the International Congress Centre in Katowice.

Accompanying events

https://www.eecpoland.eu/2024/en/accompanying-events/369/

 

Source: Grupa PTWP (PTWP S.A)