Zalecenia KE w sprawie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu ułatwienia przejścia UE na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę

Zalecenie Komisji 2013/105/WE z dnia 9 października 2009 r. w sprawie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę (L 51/18).

2013/105/EC: Commission Recommendation of 9 October 2009 on mobilising Information and Communications Technologies to facilitate the transition to an energy-efficient, low-carbon economy

Komisja Europejska sporządziła szereg zaleceń dla sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i dla państw członkowskich, by pomóc UE w przejściu na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę. Komisja Europejska opracowała dwa zestawy zaleceń, jeden dla sektora TIK, drugi dla państw członkowskich, by ułatwić przejście UE na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę.

Zalecenia dla sektora TIK

Ogólnym celem sektora TIK jest wykazanie wymiernego i możliwego do sprawdzenia ograniczenia energochłonności i emisji dwutlenku węgla we wszystkich procesach związanych z produkcją, transportem i sprzedażą sprzętu i składników TIK.

Jednym z przykładowych zaleceń dla sektora TIK jest określenie rozwiązań TIK pozwalających na zwiększenie efektywności energetycznej nowych i istniejących budynków oraz ulepszenie praktyk budowlanych i remontowych.

Kolejnym przykładem jest określenie, w bliskiej współpracy z sektorem transportu i logistyki, rozwiązań TIK pozwalających na zwiększenie efektywności energetycznej i ekologiczności usług tego sektora.

Ponadto Komisja zaleciła, by sektor TIK przyjął wspólne metody pomiaru efektywności energetycznej i emisji dwutlenku węgla do 2020 r.

Zalecenia dla państw członkowskich

Komisja zaleca m. in., by państwa członkowskie stosowały rozwiązania oparte na TIK do celów poprawy efektywności energetycznej.

Inteligentne systemy pomiarowe

Inteligentne sieci i inteligentne systemy pomiarowe mogą zwiększyć efektywność i kontrolę produkcji, a także poprawić dystrybucję i zużycie energii. Państwa członkowskie do końca 2010 r. miały ustalić wspólną minimalną specyfikację funkcjonalną inteligentnych systemów pomiarowych, dostarczającą konsumentom lepszych informacji na temat zużycia energii i lepszych metod zarządzania tym zużyciem. Na przykład dzięki zainstalowaniu inteligentnych systemów pomiarowych w domach konsumenci mogli obniżyć zużycie energii aż o 10%. W 2012 r. Komisja sporządziła wykaz projektów dotyczących inteligentnych sieci i inteligentnych systemów pomiarowych w Europie. Obejmuje on 281 projektów dotyczących inteligentnych sieci oraz około 90 projektów dotyczących pilotażowych inteligentnych systemów pomiarowych i wdrożeń z 30 krajów w Europie.

Stosowanie TIK do symulacji i modelowania w zakresie energii

Organy administracji publicznej państw członkowskich na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym są zachęcane do lepszego wykorzystania narzędzi TIK do symulacji i modelowania w zakresie energii, w tym podczas szkolenia specjalistów w sektorach budownictwa, transportu i logistyki.

Kolejną propozycją dla państw członkowskich jest zwiększenie stosowania bardziej efektywnych energetycznie technologii przez włączenie ich do programów zamówień publicznych.

Źródło: Komisja Europejska