Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – unijne przepisy dotyczące partnerstw publiczno-prywatnych (PPP)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa UE  dotyczących partnerstw publiczno-prywatnych dla zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – w oparciu o Komunikat Komisji w sprawie planu działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu C/2020/2800.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 2 listopada 2021 r.

Inicjatywa ta ma na celu:

  • zapewnienie wytycznych na temat tego, w jaki sposób obowiązujące przepisy mają zastosowanie do PPP w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczania tych zjawisk;
  • wymianę dobrych praktyk;
  • wyjaśnienie, jakie informacje powinny przekazywać sobie sektory prywatny i publiczny, aby lepiej wykrywać podejrzane transakcje.

Polepszy to jakość sprawozdań dla jednostek analityki finansowej oraz zwiększy zrozumienie zagrożeń przez sektor prywatny.

Celem konsultacji będzie zgromadzenie dodatkowych istotnych dowodów w postaci opinii i stanowisk popartych, w miarę możliwości, faktami i danymi liczbowymi. Konsultacje umożliwią zebranie informacji na temat mechanizmów wprowadzonych w celu pomiaru skuteczności i sukcesu partnerstw publiczno-prywatnych (np. kluczowych wskaźników efektywności lub innych miar efektywności) oraz dadzą Komisji pełniejszy obraz skutków, korzyści i wartości dodanej różnych partnerstw publiczno-prywatnych w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zaproszenie do zgłaszania uwag stanowić również będzie dla organów publicznych i podmiotów prywatnych, które uczestniczą w partnerstwach publiczno-prywatnych, okazję do przybliżenia wyzwań, z którymi się zmagają, oraz wskazania obszarów, w których wyzwania te występują. Nadrzędnym celem konsultacji jest dostarczenie Komisji odpowiednich informacji i dowodów na potrzeby opracowania wytycznych dotyczących przepisów regulujących korzystanie z partnerstw publiczno-prywatnych w kontekście zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczania tych zjawisk, a także wskazanie najlepszych praktyk.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13152-Zapobieganie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-unijne-przepisy-dotyczace-partnerstw-publiczno-prywatnych-PPP-_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się opis planów działania w tym obszarze.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13152-Zapobieganie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-unijne-przepisy-dotyczace-partnerstw-publiczno-prywatnych-PPP-/public-consultation_pl
Źródło: Komisja Europejska