ZAPRASZAMY DO CENTRUM MEDIACJI

Mediacje to najlepszy, najszybszy i najmniej kosztowny sposób rozwiązywania sporów, nie tylko gospodarczych. Wymagają dobrej woli stron konfliktu, odpowiednio przygotowanego mediatora i neutralnego miejsca do prowadzenia negocjacji. Teraz możecie liczyć na naszą pomoc w organizacji mediacji.

Mediacje jako sposób na rozwiązanie zarówno sporów pracowniczych, jak i wynikających z realizacji umów biznesowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców. Związek Pracodawców Polska Miedź od dawna propaguje tę formę szukania porozumienia. Organizowaliśmy, przy współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, konferencje w ramach Dni Mediacji, webinary poświęcone mediacjom pracowniczym, analizie konkretnych spraw, technikom prowadzenia mediacji oraz prowadziliśmy Akademię Mediacji. Dzięki jej ukończeniu aż dziewiętnaście osób uzyskało uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora. Czas na kolejny krok.

Z prawdziwą przyjemnością chciałabym Państwa poinformować, że w Związku Pracodawców Polska Miedź powstało Centrum Mediacji. Głównym zadaniem Centrum będzie promocja alternatywnych form rozwiązywania sporów, pomoc w przeprowadzaniu mediacji, organizowanie szkoleń i konferencji dla mediatorów oraz firm pragnących pozyskać wiedzę na ten temat – zaprasza Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu. Daje możliwość szybszego, tańszego i skuteczniejszego rozwiązania sporu. Mediacja nie jest sądem ani arbitrażem. Mediator nie rozstrzyga, kto ma rację. Wysoką skuteczność tej procedury gwarantuje wypracowanie i uzgodnienie warunków wzajemnego porozumienia przez samych uczestników sporu.

Mediacja, jest prowadzona poza sądem, daje możliwość rozmowy o problemach i konfliktach w neutralnej, a nawet przyjaznej atmosferze, sprzyjającej swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji. Porozumienie mediacyjne jest wypracowane przez strony w obecności i przy pomocy mediatora. Mediator przede wszystkim zważa na dobro stron, kierując się zasadami dobrowolności, bezstronności, neutralności, poufności, akceptowalności, bezinteresowności, profesjonalizmu i szacunku – wyjaśnia Alicja Kudłak, radca prawny, Dyrektor Biura Związku Pracodawców Polska Miedź.

Centrum Mediacji Związku Pracodawców Polska Miedź jako wyspecjalizowany ośrodek, działać będzie w zakresie mediacji pracowniczych, gospodarczych i cywilnych z wyłączeniem spraw karnych, rodzinnych i dotyczących nieletnich.

Będziemy współpracować z przedsiębiorcami w zakresie popularyzacji mediacji, promować korzyści, jakie ze sobą niesie, wskazywać na możliwości wprowadzania rozwiązań systemowych w postaci – m.in. wdrożenia polityki mediacyjnej w zakładzie pracy, klauzul umownych, w których strony kontraktu ustalają, że w razie powstania sporu w pierwszej kolejności będą rozwiązywać go w drodze mediacji– podkreśla Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Centrum działać będzie w siedzibie Związku Pracodawców PM w Lubinie, przy ul. Chopina 2.

– Chcieliśmy stworzyć warunki, które umożliwią prowadzenie mediacji w neutralnym miejscu – poza siedzibą pracodawcy, kontrahentów, stron mediacji, w dogodnych warunkach umożliwiających prowadzenie rozmów z poszanowaniem zasady bezstronności. Wszystko to znajdziecie u nas – zaprasza Alicja Kudłak, radca prawny, Dyrektor Biura Związku Pracodawców Polska Miedź.

Zapraszamy również mediatorów, zainteresowanych podjęciem współpracy z ZPPM i uczestniczeniem w naszym projekcie.