Zasady finansowania FERS 2021-2027 – konsultacje

Uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi konsultacje społeczne dokumentów stanowiących system realizacji programu krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

W ramach KM PO WER zaprezentowany został projekt Zasad finansowania FERS.

Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków zostały określone w art. 63 rozporządzenia ogólnego oraz szczegółowo opisane w Wytycznych kwalifikowalności tj. nie mogą być wcześniejsze niż dzień złożenia FERS do KE czyli 15 marca 2022 r. oraz późniejsze niż 31 grudnia 2029 r.

Beneficjent nie może wskazać we wniosku okresu realizacji przekraczającego ww. daty. Beneficjent może natomiast zawsze zawnioskować do IP o zgodę na zmianę okresu realizacji projektu, jeżeli jego zdaniem zachodzi potrzeba np. przesunięcia ram czasowych jego wdrażania. Tak może się stać, gdy w wyniku długiego procesu oceny wniosku, wskazana pierwotnie data rozpoczęcia realizacji projektu minęła. W takim przypadku wskazane jest, aby IP uzgodniła z beneficjentem aktualizację okresu realizacji projektu jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Zasadą jest, że data rozpoczęcia projektu może być wcześniejsza niż dzień zawarcia umowy o dofinansowanie. Jeżeli IP – z uwagi na warunki realizacji projektu – widzi konieczność, aby okres kwalifikowania wydatków rozpoczynał się po podpisaniu umowy o dofinansowanie, musi zawrzeć w dokumentacji naboru takie ograniczenie. W przeciwnym wypadku nie ma podstaw do niekwalifikowania wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy, o ile spełnione są pozostałe warunki kwalifikowalności.

W przypadku, gdy Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, robi to na własne ryzyko i musi zapewnić zgodność poniesionych wydatków z Wytycznymi kwalifikowalności.

Po zakończeniu projektu, wydatki mogą być uznane za kwalifikowalne po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, o ile odnoszą się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały ujęte w końcowym wniosku o płatność. Wydatek taki nie może jednak być poniesiony później niż do dnia 31 grudnia 2029 r., który stanowi ostateczny dzień kwalifikowania wydatków w ramach FERS.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) za pośrednictwem załączonego do projektu Zasad formularza uwag, w terminie do 17 października 2022 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.

Źródło: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej