Zasady pomocy państwa na potrzeby oceny gwarancji państwowych na pożyczki – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa swobodnej konkurencji – ocena ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER) i rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 21 listopada 2022 r.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy państwa, a w szczególności przepisami ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER) i rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis, pomoc musi być przejrzysta. Oznacza to, że musi istnieć możliwość wcześniejszego dokładnego obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka. Dostarczając państwom członkowskim wskazówek pomocnych w ustalaniu stawek za gwarancje zgodnych z zasadami rynkowymi oraz w określaniu kwoty pomocy (jako różnicy między naliczonymi stawkami a stawkami rynkowymi), obwieszczenie w sprawie gwarancji pomaga zapewnić jasne i przewidywalne ramy udzielania pożyczek objętych gwarancją państwową.


Ostatnia zmiana obwieszczenia w sprawie gwarancji miała miejsce w 2008 r. Obwieszczenie to nie zawiera żadnej stałej klauzuli dotyczącej przeglądu ani daty wygaśnięcia i od czasu jego ostatniej zmiany nie było poddawane ocenie w ramach żadnej „oceny adekwatności”. W związku z powyższym istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny obwieszczenia w sprawie gwarancji z następujących powodów:
i. od 2008 r. zmieniły się znacząco warunki rynkowe. Globalny kryzys finansowy doprowadził do ukształtowania się środowiska niskich stóp procentowych, a obecnie wzrosła presja inflacyjna w następstwie pandemii COVID19 i rosyjskiej inwazji na Ukrainę;
ii. w następstwie globalnego kryzysu finansowego zaostrzono wymogi kapitałowe. Ponadto w ciągu ostatniej dekady zmieniły się praktyki zarządzania ryzykiem przez uczestników rynku finansowego oraz

iii. od czasu ostatniego przeglądu obwieszczenia w sprawie gwarancji w 2008 r. rządy państw UE zgłosiły
Komisji dużą liczbę metodyk dotyczących gwarancji.

 

W obwieszczeniu w sprawie gwarancji opisano sposób, w jaki sposób Komisja ocenia gwarancje państwowe na pożyczki udzielane przedsiębiorstwom. Po raz ostatni obwieszczenie poddano przeglądowi w 2008 r. Komisja przeanalizuje, jak obwieszczenie w sprawie gwarancji funkcjonowało na przestrzeni minionych lat. Ocena ta skupi się na skuteczności, efektywności, adekwatności, spójności i unijnej wartości dodanej obwieszczenia. Aby zgromadzić dowody, Komisja planuje przeprowadzenie konsultacji publicznych, ukierunkowanych konsultacji oraz badania.
 
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13466-Zasady-pomocy-panstwa-na-potrzeby-oceny-gwarancji-panstwowych-na-pozyczki-ocena_pl
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
 
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13466-Zasady-pomocy-panstwa-na-potrzeby-oceny-gwarancji-panstwowych-na-pozyczki-ocena/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska