Zgłoszenie Beneficjenta Rzeczywistego

Uprzejmie przypominamy, że 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 roku. Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 roku, mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.
Obowiązek zgłaszania i aktualizowania danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmuje:
• spółki jawne,
• spółki komandytowe,
• spółki komandytowo-akcyjne,
• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
• spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).
Zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR ( https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ )
Szczegółowe informacje dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych znajdują się na:
• portalu podatki.gov.pl,
• stronie Ministerstwa Finansów,
• portalu biznes.gov.pl.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych działa już od października 2019 roku. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara w wysokości nawet 1 mln złotych
Tworzony przez Ministerstwo Finansów rejestr jest otwarty dla wszystkich i każdy może bezpłatnie sprawdzić, kto jest beneficjentem danej firmy.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ma gromadzić i przetwarzać dane osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Są wśród nich m.in., akcjonariusze kontrolujący ponad 25 % akcji spółek oraz osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad firmami posiadającymi ponad 25 % tych akcji.