Zmiana klimatu – aktualizacja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie unijnych przepisów dotyczących unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) (m.in. Dyrektywa ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 2003/87/EC)).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 26 listopada 2020 r.

Aby do 2050 r. UE mogła przejść na neutralność klimatyczną, Komisja zaproponowała podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. do co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. Komisja dokona przeglądu wszystkich odnośnych polityk UE z uwzględnieniem tego celu, w tym systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), i zaproponuje rozszerzenie systemu na kolejne sektory gospodarki. KE dokona również przeglądu rezerwy stabilności rynkowej ETS na potrzeby obsługi niewykorzystanych uprawnień do emisji po trzech latach funkcjonowania.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regiulacji w tym obszarze.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
Źródło: Komisja Europejska