Zrównoważona konsumpcja

W ramach obszaru „Zrównoważona konsumpcja” eksperci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prowadzą prace nad indeksami GOZ w następujących obszarach:
1.    Zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych.
2.    Odpowiedzialna konsumpcja żywności – ograniczenie marnotrawienia żywności.
3.    Edukacja w zakresie GOZ.
4.    Gospodarka współdzielenia (sharing economy), w zakresie mobilności.
5.    Energetyka oparta o odnawialne źródła energii (OZE).

W kontekście GOZ, zrównoważona konsumpcja to optymalne, świadome i odpowiedzialne korzystanie z dostępnych zasobów naturalnych, dóbr i usług na poziomie jednostek, gospodarstw domowych, wspólnot i społeczności lokalnych, środowisk biznesowych, samorządów terytorialnych, rządów krajowych i struktur międzynarodowych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ma ona na celu zaspokojenie potrzeb i wzrost jakości życia dla wszystkich w wymiarze lokalnym i globalnym, przy jednoczesnym przestrzeganiu praw człowieka i praw pracowniczych, uwzględnianiu możliwości zaspokojenia potrzeb innych ludzi, w tym przyszłych pokoleń oraz zachowaniu i odtworzeniu dla nich kapitału przyrodniczego (Kurzak 2016; MG 2011). 
Zrównoważona konsumpcja jest ściśle powiązana ze zrównoważonym rozwojem, czyli stabilnym, uwzględniającym takie procesy zmian, w których eksploatacja zasobów, głównie działy inwestowania, kierunki postępu technicznego oraz zmiany instytucjonalne pozostają ze sobą w reakcji niekontrowersyjnej i harmonijnej, i dają możliwości zaspokajania ludzkich potrzeb i aspiracji w przyszłości. Obejmuje ona (Boć i in. 2000):
•    w wymiarze społecznym: uczestnictwo w publicznym podejmowaniu decyzji, pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz równe traktowanie kobiet i mniejszości,
•    w wymiarze ekologicznym: możliwość wpływu na czystość powietrza, wody i ziemi, na ochronę roślin i zwierząt oraz na zdrowie lokalnej społeczności, 
•    w wymiarze gospodarczym: uzasadniony zysk finansowy, godne zarobki i pracę w bezpiecznych warunkach.

Zrównoważona konsumpcja uwzględnia (Boć i in, 2000):
•    ograniczenie marnotrawstwa, produkcji odpadów i zanieczyszczeń,
•    wybór towarów i usług, które w największym stopniu spełniają określone kryteria etyczne, społeczne i środowiskowe. 

Dokonując wstępnej delimitacji obszarów GOZ w ramach „Zrównoważonej konsumpcji” przyjęto następujące założenia:
•    w centrum zainteresowania zrównoważonej konsumpcji znajduje się konsument (spożywca, łac. consumens) – osoba, która nabywa towary na własny użytek; inaczej – ogniwo występujące na końcu łańcucha ekonomicznego (finalny odbiorca towarów i usług).
•    biorąc pod uwagę specyfikę projektu, mającego docelowo wypracować istotny z perspektywy polskiej gospodarki system wskaźników pomiarowych dot. GOZ, uwzględniono jako podstawę obszary wyodrębnione w przyjętej przez Radą Ministrów Mapie drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – rola konsumenta prezentacja pod linkiem

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Polish Circular Hotspot, Innowo