Zrównoważone finansowanie – ratingi z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz uwzględnianie w ratingach kredytowych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa finansowego (w powiązaniu z kwestiami m.in środowiskowymi)  – działania legislacyjne zapowiedziane w strategii finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych.


Ostateczny termin na przesłanie opinii to 6 czerwca 2022 r.

W strategii finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej, opublikowanej w lipcu 2021 r., ogłoszono konieczność przeprowadzenia oceny zakresu dalszych inicjatyw politycznych w dziedzinie ratingów dotyczących zrównoważonego rozwoju i ratingów kredytowych. Niniejsza inicjatywa składa się z dwóch odrębnych części poświęconych: 1) działalności podmiotów nadających ratingi z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego; 2) sposobom uwzględniania przez agencje ratingowe ryzyka z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego w dokonywanej przez nie ocenie zdolności kredytowej. Oczekuje się, że działania te przyczynią się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu dzięki poprawie jakości informacji, na których podstawie inwestorzy, przedsiębiorstwa i inne zainteresowane strony podejmują decyzje mające wpływ na transformację w stronę gospodarki zrównoważonej.

Ważne jest odróżnienie ratingów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego od ratingów kredytowych. Zarówno ratingi kredytowe, jak i ratingi ESG są opiniami wydawanymi przez wyspecjalizowane podmioty i wykorzystywanymi przez instytucje finansowe i inwestorów profesjonalnych. Termin „ratingi z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego” odnosi się do szerokiej i niejednorodnej grupy ratingów. Chociaż nie istnieje jedna definicja takich ratingów, można stwierdzić, że ogólnie rzecz biorąc ratingi ESG mają na celu ocenę oddziaływania czynników związanych z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym na przedsiębiorstwo lub wpływ przedsiębiorstwa na świat zewnętrzny. Ratingi kredytowe są natomiast precyzyjnie zdefiniowane, ich celem jest ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw lub instrumentów finansowych i mają one postać opinii na temat jednego rodzaju ryzyka finansowego, a mianowicie ryzyka niewykonania zobowiązania przez przedsiębiorstwo.

Ratingi z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) przedstawiają opinię na temat profilu lub cech przedsiębiorstwa lub instrumentu finansowego pod względem zrównoważonego rozwoju, a także na temat podatności przedsiębiorstwa lub instrumentu finansowego na zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju lub wpływu, jaki przedsiębiorstwo lub instrument finansowy wywierają na społeczeństwo lub środowisko.
Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie wiarygodności i porównywalności ratingów ESG.
Ma również zapewnić, aby w ratingach kredytowych, które oceniają wiarygodność kredytową przedsiębiorstwa lub instrumentu finansowego, agencje ratingowe uwzględniały odpowiednie rodzaje ryzyka z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl


W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13330-Zrownowazone-finansowanie-ratingi-z-zakresu-ochrony-srodowiska-polityki-spo%C5%82ecznej-i-%C5%82adu-korporacyjnego-oraz-uwzglednianie-w-ratingach-kredytowych-zagrozen-dla-zrownowazonego-rozwoju_pl
Źródło: Komisja Europejska