Zrównoważone inwestycje – unijna systematyka środowiskowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa dot. ESG (zrównoważony rozwój – prawo finansowe) w UE (zrównoważone inwestycje – taksonomia) na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacjiprojekt rozporządzenia wykonawczego w sprawie ustanowienia technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, według których działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone użytkowanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, do zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli lub do ochrony i odbudowy różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz do ustalenia, czy ta działalność gospodarcza nie powoduje znaczącej szkody dla któregokolwiek z innych celów środowiskowych, oraz zmiany rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2178 w sposób dotyczy określonych ujawnień publicznych dla tej działalności gospodarczej.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 2 maja 2023 r.
Inicjatywa ta dotyczy nowego zestawu unijnych kryteriów systematyki rodzajów działalności gospodarczej, które w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia co najmniej jednego z następujących celów środowiskowych:
  • zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich;
  • przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
  • zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli;
  • ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.
Komisja proponuje również ukierunkowane zmiany w akcie delegowanym w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zmiany klimatu oraz w akcie delegowanym w sprawie ujawniania informacji w związku z systematyką.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/8522 („rozporządzenie w sprawie taksonomii”) ma na celu pomoc w skierowaniu kapitału na działania, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak neutralność klimatyczna i odporność klimatyczna, zero zanieczyszczeń, zachowanie różnorodności biologicznej i ekosystemów, przejście na obieg zamknięty gospodarki i zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych i morskich. Dostarczając firmom, inwestorom i decydentom definicje działalności gospodarczej, za które można być uznanym jako działającym w sposób zrównoważony środowiskowo, oczekuje się, że rozporządzenie w sprawie taksonomii pomoże w ukierunkowaniu inwestycji w sektorach gospodarki, w których są one najbardziej potrzebne do sprawiedliwej ekologicznej transformacji. Ramy te pomagają w zwiększeniu przejrzystości, ograniczeniu ryzyka tzw. „greenwashingu” i uniknięciu rozdrobnienia rynku, które może być spowodowane brakiem wspólnego zrozumienia, co stanowi zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą. Rozporządzenie w sprawie taksonomii nie nakłada na inwestorów żadnego obowiązku inwestowania wyłącznie w te ekonomiczne działalności, które spełniają szczególne kryteria określone w tym rozporządzeniu. Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia delegowanego oraz wzór tabeli składania uwag.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. 5 załączników): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13237-Zrownowazone-inwestycje-unijna-systematyka-srodowiskowa_pl

Źródło: Komisja Europejska