Zrównoważony ład korporacyjny

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące prawa spółek tzw. zrównoważony ład korporacyjny – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) .

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 23 maja 2022 r.

Zachowanie przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego przejścia przez Unię na neutralną dla klimatu i zieloną gospodarkę zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem oraz dla osiągnięcia wyznaczonych przez ONZ celów zrównoważonego rozwoju, w tym celów w zakresie praw człowieka i środowiska. Wiąże się to z koniecznością wdrożenia przez przedsiębiorstwa kompleksowych procedur ograniczania ryzyka związanego z niekorzystnymi skutkami dla praw człowieka i dla środowiska w ich łańcuchach wartości, włączenia aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem do ich systemów ładu korporacyjnego i zarządzania oraz osadzenia decyzji biznesowych w ramach uwzględniających kwestie związane z prawami człowieka, klimatem i wpływem na środowisko, jak również z odpornością przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie.

Jak zapowiedziano w Europejskim Zielonym Ładzie i w komunikacie Komisji w sprawie planu odbudowy po pandemii COVID-19, ważne jest, aby zrównoważony rozwój był w dalszym ciągu wpisany w ramy ładu korporacyjnego. Zrównoważony rozwój w ramach ładu korporacyjnego zakłada m.in. zachęcanie przedsiębiorstw do uwzględniania w podejmowanych przez nie decyzjach biznesowych wpływu na środowisko (w tym na klimat, bioróżnorodność), na sytuację społeczną, na ludzi i gospodarkę, a także do skoncentrowania się raczej na tworzeniu długoterminowej zrównoważonej wartości niż na krótkoterminowych korzyściach finansowych. Konkurencyjny zrównoważony rozwój przyczyni się do odbudowy po pandemii COVID-19 i do długoterminowej odporności i rozwoju przedsiębiorstw. Niniejsze konsultacje publiczne mają na celu zgromadzenie danych i zapoznanie się z opiniami zainteresowanych stron w odniesieniu do ewentualnej inicjatywy dotyczącej zrównoważonego ładu korporacyjnego. Pytania sformułowane są w taki sposób, aby uzyskać opinie zainteresowanych stron na temat najbardziej istotnych aspektów zrównoważonego ładu korporacyjnego. Celem konsultacji jest przede wszystkim: • zebranie opinii zainteresowanych stron na temat konieczności interwencji UE i jej celów, a także na temat różnych wariantów politycznych; • zgromadzenie danych, za pomocą których można lepiej ocenić koszty i korzyści różnych wariantów politycznych; • uzyskanie dodatkowej wiedzy na temat niektórych konkretnych zagadnień, w szczególności ram krajowych, mechanizmów egzekwowania i obecnego orzecznictwa.

Inicjatywa ma przyczynić się do poprawy ram prawnych UE dotyczących prawa spółek i ładu korporacyjnego. Umożliwi ona przedsiębiorstwom skoncentrowanie się raczej na tworzeniu długoterminowej zrównoważonej wartości niż na krótkoterminowych korzyściach. Celem inicjatywy jest pogodzenie interesów przedsiębiorstw, ich udziałowców/akcjonariuszy, kierowników, zainteresowanych podmiotów i społeczeństwa. Pomoże ona przedsiębiorstwom lepiej zarządzać sprawami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w ich działalności i łańcuchami wartości w odniesieniu do praw społecznych i praw człowieka, zmiany klimatu, środowiska itp.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący dyrektywy wraz z załącznikiem oraz streszczeniem oceny skutków.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE (oceny skutków, opinia w sprawie oceny skutków oraz dokumenty robocze służb): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Zrownowazony-%C5%82ad-korporacyjny_pl
Źródło: Komisja Europejska