Projekt Ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt Ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Zaproponowane w projekcie ustawy kluczowe zmiany, w porównaniu z przepisami dotychczasowymi, polegają m.in. na: wprowadzeniu szczegółowych procedur dotyczących wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa. W szczególności wprowadza się możliwość korzystania z tzw. punktu kompleksowej obsługi, tj. dedykowanego systemu informatycznego stworzonego przez…

Raporty Komisji Europejskiej dot. prawa pracy

Prawo pracy jest gałęzią prawa określającą prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w miejscu pracy. Unia Europejska pragnie promować postęp społeczny oraz stale ulepszać warunki życia i pracy mieszkańców Europy – patrz preambuła Traktatu o funkcjonowaniu UE. W 2016 r. Unia Europejska stworzyła europejskie centrum wiedzy specjalistycznej w dziedzinie prawa pracy, zatrudnienia i polityki rynku…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Projekt ustawy stanowi odpowiedź na postulaty branżowe przedkładane ministrowi właściwemu do spraw energii przez podmioty zobowiązane do realizacji NCR, m.in. zajmujące się produkcją, importem lub nabyciem wewnątrzwspólnotowym paliw ciekłych. Podmioty, w pismach kierowanych do ministra…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych. Uchwalenie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp) powoduje w konsekwencji potrzebę dostosowania przepisów ustawy koncesji na roboty budowlane…

Monitoring legislacji krajowej 16.07 – 22.07.2020

W okresie od 16.07 – 22.07 2020 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 20 projektów rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Przeprowadzono konsultacje 3 projektów ustaw (w tym jednego projektu będącego na etapie prac w Sejmie RP) oraz 7 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. W…