Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków. Rada Ministrów podjęła decyzję o zmianie granic 13 obszarów specjalnej ochrony ptaków i o przekazaniu listy zmian granic do Komisji Europejskiej – uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r.…

Rozporządzenie MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Stosownie do zmiany funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych przewidziano utworzenie następującej struktury: jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy…

Seminarium on-line optymalizacja kosztów BHP poprzez outsourcing

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne seminarium online OPTYMALIZACJA KOSZTÓW BHP POPRZEZ OUTSOURCING BHP organizowane wspólnie z Impel Delivery Sp. z o.o.   Webinarium odbędzie się 26 listopada br. (czwartek)  w godzinach od 10.30 do 11.30 na platformie clickmeeting. Seminarium skierowane jest do pracodawców : właścicieli firm, zarządów spółek, dyrektorów zarządzających, managerów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie nowego obowiązku przekazywania w określonym terminie, danych identyfikacyjnych dla zakładu, na terenie którego prowadzona jest instalacja wymieniona w załączniku I do rozporządzenia 166/2006, niezależnie od tego, czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, jest konieczna ze względu na brak możliwości…