Kto może być mediatorem Centrum Mediacji przy ZPPM?

Mediatorem wpisanym na listę mediatorów Centrum Mediacji może być osoba: a/ posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, b/ posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu mediatora w wymiarze 40 godzin, zgodnego ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę…

Jakie są koszty mediacji?

Zasady określania kosztów mediacji w Centrum Mediacji przy ZPPM Na koszty mediacji składają się: a/ opłata inicjująca mediację – 100 zł; b/ opłata mediacyjna   Opłata mediacyjna w sprawach majątkowych wynosi po 1,5 % wartości przedmiotu sporu od każdej ze stron. Minimalna wysokość opłaty mediacyjnej w odniesieniu do spraw majątkowych wynosi po 300 zł od…

Jakie skutki prawne wywołuje zawarcie ugody w mediacji ?

Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Mediator doręcza stronom odpis protokołu. Mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie. Sąd nie zatwierdzi ugody, jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza…

W jaki sposób rozpocząć mediacje w Centrum Mediacji przy ZPPM?

Jeśli strony zdecydowały się na pomoc mediatora bez udziału sądu, w  pierwszej kolejności powinny złożyć wniosek o  wszczęcie mediacji. Mediacje rozpoczną się, jeżeli obydwie strony sporu wyrażą zgodę na udział w mediacji. Co należy zrobić, żeby rozpocząć mediację w Centrum Mediacji przy ZPPM? Złożyć wniosek do Centrum Mediacji przy ZPPM Wzór wniosku o przeprowadzenie mediacji WNIOSEK…

Webinar poświęcony dotacjom unijnym dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska.

Serdecznie zapraszamy na webinar poświęcony dotacjom unijnym dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Spotkanie on-line skierowane jest do firm, które aktualnie poszukują atrakcyjnych form finansowania rozwoju czy inwestycji po pandemii. Już 30 czerwca br. rozpocznie się nabór wniosków dla dolnośląskich firm z sektora MŚP, które ucierpiały w czasie COVID19. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dotację (80% dofinansowania)…