Projekt uchwały RM w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030”. Podstawowym celem projektu uchwały Rady Ministrów jest ustanowienie programu rozwoju, o którym mowa w art. 15 ust. 4 pkt ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Projekt zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.) dotyczy wprowadzenia możliwości zawierania porozumień przez związek międzygminny i gminę w sprawie powierzenia zadań publicznych oraz – analogicznie – przez związek powiatowo-gminny i gminę sprawie powierzenia…

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji przez szkoły i placówki zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niezwykle ważne jest, aby przy podejmowaniu na poziomie lokalnym…