Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Konieczność wydania przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzenia na podstawie art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 779, 784) w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z jednoczesnym uchyleniem dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1819) wydanego na podstawie art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wynika ze zmiany upoważnienia art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zmiana wprowadzona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579).

Rozporządzenie określa dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania i warunki magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych oraz warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, a także sposób monitoringu tych procesów, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia ich prawidłowego prowadzenia.
(więcej…)