Informacja z XXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku

Informacja z XXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku
Dnia 28 czerwca 2017 roku odbyło się  XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył Pan Janusz Cendrowski – Wiceprzewodniczący Rady Związku. Zgromadzenie przyjęło: Sprawozdanie Rady Wykonawczej z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2016, Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2016 oraz Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2016, udzielając tym samym absolutorium członkom Rady Wykonawczej z wykonywanych przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory uzupełniające do Władz Związku Pracodawców Polska Miedź z uwagi na złożone przez członków Rady rezygnacje. Rezygnacje złożyli: Krzysztof Skóra, Wacław Szetelnicki, Ewa Marianiuk, Krzysztof Tkaczuk i Arkadiusz Janusz. Dziękujemy wszystkim ustępującym członkom Rady za dotychczasową współpracę i poświęcony nam czas.
Wybory uzupełniające odbyły się na Przewodniczącego Rady Związku oraz w ramach I, II Filara.
Przewodniczącym Rady Związku został Pan Radosław Domagalski Łabędzki – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA
Do Rady Związku w drodze głosowania zostali wybrani:
I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Jarosław Twardowski, Sebastian Wijas i Andrzej Zbróg
II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź: Marcin Jankowski i Przemysław Hopfer
W radzie zasiadają również wybrani przez poprzednie Zgromadzenia Ogólne:
I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Andrzej Szydło oraz Rafał Pawełczak.
II Filar – grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. – Janusz Cendrowski,
III Filar – jednostki samorządu terytorialnego: Jacek Szwagrzyk
IV Filar – pozostałe podmioty: Grzegorz Dzik, Jerzy Nadolny oraz Dominik Brach.
Podczas obrad zastał przyjęty Budżet Związku na rok 2017 oraz Program działania Związku na rok 2017.
Zgromadzenie nie podjęło nowej uchwały dotyczącej wysokości składki członkowskiej. W dalszym ciągu obowiązuje więc Uchwała nr 7 / 2015 podjęta w tej sprawie przez XXIII Zgromadzenie Ogólne a składki członkowskie pozostały na tym samym poziomie.