Agencje wykonawcze UE – ocena trzyletnia

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa europejskiego (Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, Kształcenie i szkolenie, Energia, Bezpieczeństwo żywności, Zdrowie publiczne, Badania naukowe i innowacje, Sport, Transport, Młodzież) – na podstawie art. 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 7 kwietnia 2023 r.
Zgodnie z art. 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych (agencji) każda agencja podlega co 3 lata zewnętrznej ocenie, która obejmuje analizę kosztów i korzyści. Zgodnie z art. 12 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/173 CHAFEA, INEA, REA, ERCEA, EACEA i EASME będą oceniane w sposób skoordynowany. Oceny te obejmują drugi okres mandatu agencji na lata 20142020, który nie został jeszcze poddany ocenie, czyli lata 20172021. Ocena umożliwi wgląd w funkcjonowanie agencji, pomoże Komisji ocenić wyniki działalności agencji wykonawczych i określić ewentualne obszary wymagające poprawy w nowym okresie programowania. Ocena zostanie przedłożona komitetom sterującym agencji wykonawczych, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu. Inicjatywa dotyczy oceny pracy sześciu następujących agencji wykonawczych w latach 2017/2018–2021:
  • Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności
  • Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
  • Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  • Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
  • Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci
  • Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych.
Przedmiotem oceny będą korzyści pod względem skuteczności, wydajności i spójności, uzyskane dzięki przekazaniu tym agencjom zadań operacyjnych.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do składania uwag.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13593-Agencje-wykonawcze-UE-ocena-trzyletnia_pl

Źródło: Komisja Europejska