Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektu ustawy jest stworzenie systemu kształcenia, w szczególności szkolnictwo branżowe, który będzie reagował na potrzeby rynku pracy, sprzyjał uczeniu się przez całe życie oraz umożliwiał absolwentom mobilność edukacyjną i zawodową. Aby było to możliwe, konieczne jest zapewnienie informacji zwrotnej na temat przebiegu karier absolwentów. Projekt regulacji zakłada przede wszystkim dodanie w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przepisu art. 26b, który w sposób kompleksowy ureguluje sprawy monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

W celu umożliwienia realizacji tego nowego zadania publicznego konieczne jest wprowadzenie ustawowej podstawy prawnej do realizacji działań związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych rejestrowych niezbędnych do monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.Monitorowanie karier absolwentów będzie wymagało, w pierwszym etapie, przekazywania i zestawiania danych osobowych z różnych źródeł.

W ustawie dokonywana są także zmiany porządkujące w zakresie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942, z późn. zm.). W projekcie ujęto również zmiany w innych ustawach, o charakterze porządkującym, m.in. przepisy art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dotyczące warunków przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych zawierających dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340511
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.