Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (przedsiębiorstwa i przemysł, jednolity rynek) na podstawie analizy Komunikatu KE do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan przemysłowy Zielonego Ładu na miarę epoki neutralności emisyjnejwniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 27 czerwca 2023 r. Przejście na neutralną dla klimatu i ekologiczną gospodarkę oraz związane z tym przekształcenie naszego systemu energetycznego stwarzają znaczne możliwości w zakresie rozwoju sektorów technologii neutralnych emisyjnie oraz tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Do 2030 r. światowy rynek kluczowych, masowo produkowanych technologii neutralnych emisyjnie ma wzrosnąć trzykrotnie i osiągnąć roczną wartość około 600 mld EUR. Nasi partnerzy i konkurenci korzystają z tej szansy i wdrażają ambitne środki, aby zabezpieczyć sobie znaczne udziały w tym nowym rynku. Zmiany wynikają również ze względów bezpieczeństwa dostaw energii. Odporność przyszłych systemów energetycznych będzie mierzona w szczególności za pomocą bezpiecznego dostępu do technologii, które będą zasilać te systemy turbin wiatrowych, elektrolizerów, baterii, fotowoltaiki, pomp ciepła i innych. Z kolei bezpieczne dostawy energii będą miały zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu gospodarczego, a ostatecznie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie jest częścią zapowiedzianych w tym kontekście działań mających na celu uproszczenie ram regulacyjnych i poprawę otoczenia inwestycyjnego w zakresie unijnych zdolności produkcji technologii, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów Unii dotyczących neutralności klimatycznej i zapewnienia odporności naszego zdekarbonizowanego systemu energetycznego, a jednocześnie będzie się przyczyniać do zmniejszenia zanieczyszczenia, z korzyścią dla zdrowia publicznego i dobrostanu środowiskowego planety. Wniosek przyczynia się do realizacji celu, jakim jest wzmocnienie europejskiego ekosystemu produkcji technologii energetycznych neutralnych emisyjnie, określonego w komunikacie Komisji w sprawie planu przemysłowego Zielonego Ładu. Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie ma na celu zajęcie się następującymi głównymi czynnikami napędzającymi inwestycje w produkcję technologii neutralnych emisyjnie: poprawa pewności inwestycji, ukierunkowania polityki i koordynacji poprzez ustanowienie jasnych celów i mechanizmów monitorowania; zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z opracowywaniem projektów produkcji neutralnych emisyjnie, w tym poprzez uproszczenie wymogów administracyjnych i ułatwienie wydawania pozwoleń, ustanowienie piaskownic regulacyjnych i zapewnienie dostępu do informacji; ułatwianie dostępu do rynków za pomocą szczególnych środków związanych z popytem publicznym poprzez postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i aukcje, a także poprzez systemy wspierania prywatnego popytu ze strony konsumentów; ułatwianie i umożliwianie realizacji projektów dotyczących wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, w tym dzięki zwiększeniu dostępności składowisk CO2; wspieranie innowacji, w tym dzięki piaskownicom regulacyjnym; podnoszenie umiejętności w celu tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy związanych z technologiami neutralnymi emisyjnie; koordynacja partnerstw przemysłowych na rzecz neutralności emisyjnej. Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13791-Akt-w-sprawie-przemys%C5%82u-neutralnego-emisyjnie_pl

Źródło: Komisja Europejska