Webinarium Komisji Europejskiej dot. gospodarowania odpadami wydobywczymi

Informacje z Warsztatów online “Implementation of the Extractive Waste Directive”
I) Produkcja oraz raportowanie ilości powstałych odpadów

Cel: przedstawienie i omówienie wstępnych wyników badania Komisji Europejskiej w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących wdrożenia dyrektywy w sprawie odpadów wydobywczych oraz najlepszych praktyk do obliczania i okresowego dostosowywania gwarancji finansowych dla obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (OUOW).

Najważniejsze problemy:

Definicja odpadu wydobywczego: Dyrektywa dot. odpadów wydobywczych 2006/21/EC (EWD) reguluje gospodarkę odpadami pochodzącymi z poszukiwania, wydobycia, przetwarzania i składowania zasobów mineralnych oraz wydobycia z kamieniołomów, z wyłączeniem:

 • odpadów powstałych w wyniku poszukiwania, wydobycia i przetwarzania zasobów mineralnych oraz wydobycia z kamieniołomów, ale które nie są bezpośrednim wynikiem tych działań;
 • odpady powstające w wyniku poszukiwań, wydobywania i przetwarzania zasobów mineralnych na morzu;
 • procesów wtłaczania wody i ponownego wprowadzania pompowanych wód gruntowych zgodnie z definicją w art. 11 ust. 3 lit. j) tiret pierwsze i drugie dyrektywy 2000/60/WE, w zakresie dozwolonym przez ten artykuł.
CZYTAJ DALEJ

Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

22 czerwca 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Obrady zostały poświęcone następującym zagadnieniom:

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie za rok 2019.
 2. Efektywność programów rynku pracy realizowanych przez PUP w Lubinie w roku 2019.
 3. Rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie w 2020 roku.
 1. Zwolnienia grupowe i monitorowane.
 2. Wsparcie udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie w związku z wystąpieniem COVID-19.

W załączeniu przedstawiamy notatkę z tego spotkania.

CZYTAJ DALEJ

Spotkanie on-line “Nowa rzeczywistość organizowania eventów”

24 czerwca odbyło się kolejne spotkanie on – line dla naszych firm członkowskich. Tym razem rozmawialiśmy o nowej rzeczywistości organizowania eventów.

Jak doskonale wiemy, zasady związane z realizacją różnego typu wydarzeń mocno się zmieniły. Powstała duża ilość przepisów, obostrzeń oraz wytycznych.

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane najważniejsze punkty związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem wydarzeń w ramach obowiązujących zaleceń i rekomendacji

Dziękujemy firmie członkowskiej Związku FSWO za przygotowanie webinarium, podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

CZYTAJ DALEJ

Informacja – posiedzenie Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego

Sprawy poruszane podczas posiedzenia Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego – spotkanie online – 19 czerwca 2020 r.

 

 1. Przedstawienie działań przemysłu wydobywczego (praktyki dot. zdrowia
  i bezpieczeństwa) odnośnie COVID-19
  (wnioski z prezentacji UEPG, IMA-Europe, Euromines)

Wybrane konkluzje i problemy:

 • Wszystkie organizacje wdrożyły specjalne środki komunikacji oraz narzędzia podnoszenia świadomości w sytuacji kryzysu (dedykowane strony internetowe, artykuły, przewodniki), opracowano zasady bezpieczeństwa oraz powrotu do pracy po pandemii, wdrożono platformy do wymiany doświadczeń.
 • Przemysł surowcowy (wydobywczy) prawdopodobnie został mniej dotknięty COVID-19 niż inne branże, ponieważ standardy ochrony zdrowia i życia są wyższe niż w innych sektorach, a część operacji odbywa się na wolnym powietrzu (górnictwo odkrywkowe). Szczególną opieką otoczono podziemne oddziały wydobywcze, laboratoria, stanowiska pracy w zamkniętych przestrzeniach.
 • Zdiagnozowane przez przemysł problemy w związku z COVID-19: zwiększone ryzyko pożaru i wybuchów (środki na bazie alkoholu), brak środków dezynfekujących (żele ochronne), stosowanie środków ochrony osobistej (nowe instrukcje, wybór rodzaju masek), dystans społeczny w pracy, odroczenie inwestycji i prac konserwacyjnych kosztem utrzymania infrastruktury krytycznej, szkolenia BHP w nowej rzeczywistości, pomiar temperatury pracowników, standardy telepracy, ochrona poufności danych wrażliwych.
 • Doświadczenia firm wydobywczych zostały uwzględnione w publikacjach m.in. państw członkowskich UE, OECD, Business Europe, Światowego Forum Ekonomicznego, Associations of European Non-Energy Extractive Industries (NEEIP).
 • Branża wydobywcza przekazała do Komisji Europejskiej odpowiedź dotyczącą wpływu COVID-19 na jej sytuację społeczną i ekonomiczną.
 1. Porozumienie dot. ograniczania skutków działania krzemionki krystalicznej NEPSI – działania w okresie 2019-2021 (prezentacja IMA-Europe w załączeniu)
 • Porozumienie z roku 2006, zawarte pomiędzy europejską federacją związków zawodowych industriALL i 18 organizacjami pracodawców (w tym z przemysłu wydobywczego UEPG, IMA-Europe, Euromines, EuroRoc), koncentruje się na wdrażaniu dobrych praktyk, aby zmniejszyć narażenie pracowników na pył respirabilnej krzemionki krystalicznej (RCS).
 • W okresie od II.2019 do V.2021 ma miejsce realizacja projektu mającego na celu: aktualizację przewodnika dobrych praktyk NEPSI, opracowanie szczegółowych wytycznych dla MŚP (w tym mikroprzedsiębiorstw), opracowanie programu szkoleniowego dla nowych pracowników, nowych narzędzi e-learningowych, opracowanie znormalizowanej metodologii pomiaru RCS.
 • Raportowanie KPI NEPSI 2020: KGHM oraz ZPPM przesłały wskaźniki do Euromines oraz KE.

Szczegółowe informacje: https://www.nepsi.eu/

CZYTAJ DALEJ