Szkolenie on-line w zakresie Standardów Obsługi Inwestora wg PAIH i oferty PAIH_25 czerwca 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 czerwca 2020 r. planowany jest staż/szkolenie online (w programie Zoom) PAIH S.A. dla partnerów regionalnych Agencji: COI/COIE, SSE, JST, parków technologicznych, głównie nowych pracowników zatrudnionych w ich strukturach.

Głównym celem stażu jest przekazanie uczestnikom standardów PAIH S.A. w zakresie obsługi inwestorów, budowy oferty inwestycyjnej,  generatora ofert,  podnoszenia atrakcyjności miejsca itp.,  a także informacji dot. nowych specjalizacji Agencji związanych z internacjonalizacją polskich przedsiębiorstw.

Szczegółowy program stażu jest umieszczony z załączeniu.

Szkolenie jest bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału.

W związku z powyższym bardzo prosimy o zgłoszenie kandydatów na adres mailowy: marzanna.pochodyla@paih.gov.pl w terminie do 23.06.2020. Osoby, które zgłoszą się na szkolenie, otrzymają wiadomość e-mail z linkiem, w który należy kliknąć, aby dołączyć do szkolenia. Link do szkolenia zostanie wysłany w dniu 24 czerwca.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w stażu online. W przypadku pytań proszę o kontakt pod adresem marzanna.pochodyla@paih.gov.pl

Źródło: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

 

CZYTAJ DALEJ

Zgłoszenie Beneficjenta Rzeczywistego

Uprzejmie przypominamy, że 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 roku. Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 roku, mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.

Obowiązek zgłaszania i aktualizowania danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmuje:
• spółki jawne,
• spółki komandytowe,
• spółki komandytowo-akcyjne,
• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
• spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

CZYTAJ DALEJ

Szkolenie on-line dla przedstawicieli samorządów Zagłębia Miedziowego

Dnia 18 czerwca br. odbyło się szkolenie on-line dla przedstawicieli samorządów Zagłębia Miedziowego zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Tematyką szkolenia były Standardy Obsługi Inwestora wg PAIH.
Głównym celem wydarzenia było przekazanie informacji nt. standardów PAIH S.A. w zakresie obsługi inwestorów, budowy oferty inwestycyjnej a także informacji dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji i oferty współpracy z PAIH S.A. oraz Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
W szkoleniu uczestniczyło 27 przedstawicieli JST Zagłębia Miedziowego

W załączeniu przedstawiamy prezentacje z tego spotkania i już dzisiaj zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie ze Standardów Obsługi Inwestora wg PAIH, które odbędzie się 25 czerwca 2020r.

CZYTAJ DALEJ

Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm – informacje

Najistotniejsze informacje z Webinarium Pracodawców RP i Polskiego Funduszu Rozwoju – 15.06.2020 r.
 • Beneficjenci:
 1. Duża firma: która zatrudnia powyżej 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.) z wyłączeniem właściciela lub której obrót przekracza 50 mln EUR oraz suma bilansowa za 2019 r. przekracza 43 mln EUR;
 2. Firma z sektora MŚP: o ile zatrudnia powyżej 150 pracowników, z wyłączeniem właściciela, a jej roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 mln zł, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: (1) luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3,5 mln zł; (2) wyczerpano maksymalne możliwości otrzymania finansowania z programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla MŚP.
 • Status dużego przedsiębiorcy – dodatkowe warunki:
 1. Zatrudnienie (definicja pracownika): przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego);
 2. Grupa kapitałowa i podmioty powiązane: do danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane Przedsiębiorstw Powiązanych (szczegóły w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008));
 3. Właściciel z sektora JST lub Skarb Państwa: dużym przedsiębiorcą będzie taki podmiot, którego 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez co najmniej jeden organ publiczny, w tym szczególności przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.
 • Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm – instrumenty pomocy:

Przedsiębiorca może łączyć instrumenty i uzyskać finansowanie w różnych formach.

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju, więcej informacji na www.pfr.pl, e-mail: firmy250@pfr.pl, Pracodawcy RP
CZYTAJ DALEJ

Odpowiedzialne górnictwo wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z COVID-19

Pandemia COVID-19 to globalny kryzys społeczny i zdrowotny, który zdefiniował nasze czasy. Służba zdrowia, rządy, administracja państwowa, pracodawcy, pracownicy i ich organizacje dążą do zahamowania rozprzestrzeniania się zjawiska. Wirus wywołuje presję na globalną gospodarkę, a społeczeństwa zmagają się z ograniczeniami, próbując funkcjonować w „nowej rzeczywistości”.

Firmy górnicze (m.in. podmioty członkowskie ICMM) bardzo szybko zareagowały na sytuacje, wprowadzając środki mające na celu ochroną bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz wsparcie społeczności. Analiza odpowiedzi, informacje o narzędziach wsparcia i działaniach firm wydobywczych stała się podstawą raportu ICMM: Briefing COVID-19 ICMM member response (skrót dokumentu w załączeniu). Raport to dowód na to, że przemysł jest najlepiej przygotowany do wspierania społeczności, państw i gospodarek (m.in. łańcuchów dostaw) w obecnej sytuacji, w procesie odbudowy i przyszłej działalności.

Znaczenie i odpowiedzialność górnictwa:

 • górnictwo jest niezbędne dla normalnego funkcjonowania gospodarek i społeczeństw, prawie każda branża, dziedzina życia jest uzależniona od zaopatrzenia w metale i minerały;
 • przemysł ma zasadnicze znaczenie dla budżetów krajów „bogatych w surowce”;
 • górnictwo jest gwarantem wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego poprzez tworzenie miejsc pracy i programy społeczne,
 • przemysł będzie również odgrywał kluczową rolę w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną w przyszłości[1],
 • europejskie górnictwo będzie niezbędne dla osiągnięcia neutralności klimatycznej.

CZYTAJ DALEJ