Badania przesiewowe, rejestracja i monitorowanie azbestu – konsultacje UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego powiązanego z ochroną zdrowia – zgodnie z założeniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy, rezolucji PE zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie ochrony pracowników przed azbestem (2019/2182(INL) oraz Komunikacie KE Działania na rzecz przyszłości wolnej od azbestu: europejskie podejście do zagrożeń dla zdrowia związanych z azbestem. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 8 lutego 2023 r.

Azbest od dawna uznawany jest za zagrożenie dla zdrowia oraz środowiska. Powszechnie wiadomo, że narażenie zawodowe na azbest powoduje występowania nowotworów (78% nowotworów uznanych za choroby zawodowe w UE). Dyrektywa 2009/148/WE nakłada na pracodawców ścisłe obowiązki w zakresie ochrony pracowników, planowania i szkolenia, a także obowiązek oceny obecności azbestu przed podjęciem jakiejkolwiek działalności, która może wiązać się z ryzykiem ekspozycji (w tym czynności przed rozpoczęciem prac remontowych). Nie wyczerpuje to w pełni problemu zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych związanych z azbestem, które mogą mieć wpływ na wszystkich obywateli, a nie tylko na pracowników. W dniu 20 października 2021 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zawierającą zalecenia dla Komisji w sprawie ochrony pracowników przed azbestem (2019/2182(INL)). Rezolucja wzywa Komisję do przedstawienia europejskiej strategii usuwania azbestu, w tym obowiązkowej kontroli w budynkach i stworzenia krajowych rejestrów azbestu. W swoim piśmie z odpowiedzią z dnia 19 stycznia 2022 r. Komisja zobowiązała się do odpowiednich działań następczych w związku z rezolucją. Komisja poinformowała o swoim zamiarze przedstawienia w 2023 r. wniosku legislacyjnego w sprawie badań przesiewowych i rejestracji azbestu w budynkach w liście intencyjnym towarzyszącym orędziu o stanie Unii z roku 2022.

Niniejsza inicjatywa ustawodawcza ma na celu dalsze zajęcie się zagrożeniami dla zdrowia i środowiska związanymi z narażeniem na działanie azbestu poprzez zwiększenie przejrzystości i uzyskiwanie dodatkowych informacji oraz zapewnienie ich dostępności odpowiednim organom publicznym, pracownikom budowlanym i użytkownikom budynków. Szczególne obowiązki będą modulowane w oparciu o podejście przekrojowe, uwzględniające cykl życia budynku i ryzyka związane z danym budynkiem.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13543-Asbestos-screening-registering-and-monitoring_pl

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

 

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13543-Asbestos-screening-registering-and-monitoring/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska