Długoterminowe fundusze inwestycyjne – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa finansowego (fundusze inwestycyjne) – m.in. rewizja Rozporządzenia UE 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 16 lutego 2022 r.

Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (ELTIF) to unijny system ułatwiający inwestowanie – za pomocą alternatywnych funduszy inwestycyjnych – w aktywa długoterminowe, takie jak projekty z zakresu infrastruktury transportowej i społecznej (energia, szpitale, mieszkania socjalne), nieruchomości i małe przedsiębiorstwa.

W ramach przeglądu prawa przeanalizowane zostało funkcjonowanie funduszy ELTIF, a w szczególności, w jaki sposób przyczyniają się one do:

  • integracji rynków kapitałowych w Europie (unia rynków kapitałowych)
  • realizacji unijnego celu, jakim jest inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.

Ocena ta pozwoliła zbadać, czy dyrektywa jest odpowiednia do zakładanych celów oraz zidentyfikować jej ewentualne niedociągnięcia. Ponadto ocena skupiła się także na apelach Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o bardziej efektywne stosowanie tej dyrektywy.

Mimo iż od przyjęcia przepisów umożliwiających tworzenie ELTIF (europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych) upłynęło już kilka lat, ustanowiono zaledwie 28 takich funduszy, przy czym również ich aktywa pozostają bardzo niskie (poniżej 2 mld euro). Zarówno ten stosunkowo niski stopień upowszechnienia funduszy ELTIF, jak i zalecenia Forum Wysokiego Szczebla ds. Unii Rynków Kapitałowych dotyczące ukierunkowanego przeglądu rozporządzenia w sprawie ELTIF uzasadniały konieczność przeprowadzenia konsultacji publicznych na temat funkcjonowania systemu europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych. Uwagi przedstawione przez respondentów w ramach konsultacji miały również istotne znaczenie dla kompleksowej oceny funkcjonowania regulacji dotyczących ELTIF.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. ocena skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12570-D%C5%82ugoterminowe-fundusze-inwestycyjne-przeglad-przepisow-UE_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z opinią w sprawie oceny skutków oraz streszczenie oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska