Dobrowolny przegląd UE dotyczący realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska (ESG – przegląd UE dotyczący realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030) – ocena wdrożenia Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz dokumentu roboczego służb Komisji pt. „Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach” [„Realizacja celów zrównoważonego rozwoju ONZ – podejście kompleksowe”.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 grudnia 2022 r. UE i jej państwa członkowskie zobowiązały się do wdrożenia Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Przyjęta w 2015 r. Agenda 2030 i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG) stanowią plan działania na rzecz wyeliminowania ubóstwa i osiągnięcia zrównoważonego świata do 2030 r. i w dalszym okresie, którego podstawą będą dobrostan człowieka i zdrowa planeta. W Agendzie 2030 powołano Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju (HLPF), które spotyka się co roku pod auspicjami Rady SpołecznoGospodarczej ONZ, i które odgrywa centralną rolę w nadzorowaniu przeglądów i związanych z nimi działań następczych na szczeblu globalnym. Ważny element prac HLPF stanowi przedstawianie i omawianie dobrowolnych przeglądów krajowych. Mają one ułatwić dzielenie się osiągnięciami, wyzwaniami i zebranymi doświadczeniami. Różne zainteresowane strony, w tym Rada, Parlament Europejski i społeczeństwo obywatelskie, wezwały Komisję do przedstawienia dobrowolnego przeglądu UE na posiedzeniu HLPF. W dokumencie roboczym służb Komisji pt. „Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals A comprehensive approach” [„Realizacja celów zrównoważonego rozwoju ONZ podejście kompleksowe”] zwrócono uwagę na możliwość przygotowania przed szczytem w sprawie SDG zaplanowanym w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2023 r. dobrowolnego przeglądu wdrażania SDG za pośrednictwem wewnętrznych i zewnętrznych polityk i działań UE. Dobrowolny przegląd UE będzie okazją do potwierdzenia zaangażowania UE w realizację Agendy 2030, zwiększenia widoczności i spójności działań podejmowanych na potrzeby osiągnięcia SDG oraz do promowania znaczenia tej wspólnej globalnej agendy na szczeblu światowym w czasach, gdy multilateralizm znajduje się pod presją. Dobrowolny przegląd UE odzwierciedli zaangażowanie Komisji we wdrażanie SDG na poziomie UE, które jest widoczne w jej nadrzędnych celach i podejściu obejmującym całą administrację rządową na rzecz zapewnienia spójnej realizacji SDG zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Zostaną w nim zestawione najważniejsze zobowiązania, cele, środki i − w stosownych przypadkach − harmonogramy oraz podsumowane
postępy poczynione w zakresie kluczowych inicjatyw wdrażających Agendę 2030.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: sekretariat@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag oraz komunikat KE.

lWięcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13600-EU-Voluntary-Review-on-progress-in-the-implementation-of-the-2030-Agenda-for-Sustainable-Development_pl

Źródło: Komisja Europejska