Dyrektywa w sprawie europejskiej rady zakładowej (zmiana)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa pracy UE (europejska rada zakładowej) – ocena na podstawie analizy Dyrektywy 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym oraz Dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej w kontekście Europejskiego filaru praw socjalnychwniosek w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2009/38/WE w zakresie ustanawiania i działania europejskich rad zakładowych oraz skutecznego egzekwowania prawa do ponadnarodowego informowania i konsultacji.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 kwietnia 2024 r.
W trwającej transformacji świata pracy, która jest spowodowana dążeniem do zrównoważenia środowiskowego, gospodarczego i społecznego oraz wdrażaniem nowych technologii, znaczące zaangażowanie pracowników i ich przedstawicieli na wszystkich szczeblach może pomóc w przewidywaniu zmian i zarządzaniu nimi, zmniejszeniu utraty miejsc pracy, utrzymaniu zdolności do zatrudnienia oraz ograniczeniu wpływu na systemy opieki społecznej i związanych z nim kosztów dostosowania. W przedsiębiorstwach lub grupach wielonarodowych informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi na szczeblu ponadnarodowym może w istotny sposób przyczynić się do takiego zaangażowania. W tym celu w dyrektywie 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa” lub „dyrektywa 2009/38/WE”) ustanowiono minimalne wymogi dotyczące tworzenia i funkcjonowania organów reprezentujących pracowników w niektórych przedsiębiorstwach wielonarodowych, tzw. europejskich rad zakładowych. Europejskie rady zakładowe oraz tryby ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi uzupełniają informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi na szczeblu krajowym. Wniosek ma na celu wyeliminowanie niedociągnięć dyrektywy, a tym samym poprawę skuteczności ram informowania pracowników i konsultowania się z nimi na szczeblu ponadnarodowym. Nie ma to wpływu na unijne i krajowe przepisy i praktyki dotyczące zaangażowania pracowników na szczeblu krajowym. Europejskie rady zakładowe są organami informacyjnymi i konsultacyjnymi reprezentującymi unijnych pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych, które prowadzą działalność w co najmniej dwóch krajach UE. Celem inicjatywy jest:
  • wzmocnienie europejskich rad zakładowych;
  • zapewnienie im możliwość skuteczniejszego korzystania z prawa do informowania i prowadzenia konsultacji;
  • skuteczniejsze egzekwowania ich praw.
Prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa określono w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 27). Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że UE wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w dziedzinie informowania pracowników i konsultowania się z nimi (art. 153), promuje dialog społeczny między partnerami społecznymi (art. 151) oraz uznaje rolę partnerów społecznych (art. 152). Zasada 8 Europejskiego filaru praw socjalnych stanowi, że „pracownicy lub ich przedstawiciele mają prawo do uzyskiwania informacji i wyrażania swojej opinii w odpowiednim czasie w dotyczących ich kwestiach”.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący dyrektywy wraz z załącznikiem oraz streszczenie oceny skutków. Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14034-Dyrektywa-w-sprawie-europejskiej-rady-zak%C5%82adowej-zmiana-_pl Źródło: Komisja Europejska